24 Mayıs 2018, Perşembe
   
Yazı Boyutu

MEB Veli Rehberi Hazırladı

meb_velirehberi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim sistemiyle ilgili merak ettiğiniz pek çok şeyi bulabileceğiniz “Çocuğum Okula Gidiyor Veli Rehberi” ve "Veli Rehberi Kullanma Kılavuzu" hazırlayarak yayınladı.

Çocuğum Okula Gidiyor Veli Rehberi velilerin ilköğretim sistemiyle ilgili sorular ve bu soruların cevapları derlenerek hazırlanmıştır. Rehber 11 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler:

1. İlköğretimin Amacı ve Kazandırdıkları

2. Okula Kayıt

3. Okul Başlayınca

4. Okuldaki Sosyal Etkinlikler

5. Okul Başarısı

6. Disiplin Uygulamaları

7. Veli Katılımı

8. Okuldaki Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Hizmetleri

9. Özel Eğitim

10. Okulda Şiddet

11. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı

Veli Rehberi Kullanma Klavuzu için tıklayınız...

Çocuğum Okula Gidiyor Veli Rehberi için tıklayınız...

[Bölüm 1]

İlköğretimin Amacı ve Kazandırdıkları

İlköğretim nedir ve çocuğum ilköğretime devam ederek neler kazanır?

"İlköğretim davası, insan olma, millet olma davasıdır :"

M. Kemal Atatürk

Okul öncesi eğitim sonrasında 6-14 yaşları arasındaki çocukların devam etmek zorunda olduğu, temel yaşam becerileri kazanarak, bir üst eğitim kurumuna hazırlandığı eğitim sürecine ilköğretim denir. İlköğretimin temel amacı, okuma-yazmayı öğrenmek, bağımsız yaşam becerileri edinmek, kapasite ve yetenek geliştirmektir. Bunun yanı sıra kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, üretken, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olabilmektir.

Ülkemizde ilköğretim, ilköğretim kurumlarında verilir; öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için zorunlu, devlet okullarında parasızdır. Anne, babanın çocuğunu ilköğretim okuluna kayıt ettirme ve devamını sağlama konusunda sorumlulukları vardır. İlköğretim kurumlarında kız-erkek karma eğitim-öğretim yapılır.

Çocuğum hangi yaşlar arasında ilköğretime devam edecek?

Zorunlu ilköğretim çağı, 6 - 14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 6 yaşını (72 ayı) bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın, öğretim yılı sonunda biter.

İlköğretimin süresi ne kadardır?

İlköğretim kurumları, sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir. Bir üst eğitim kurumuna, yani ortaöğretime devam etmek için bu belgenin alınması zorunludur.

Eğitim öğretimi hangi kurum organize eder?
(İlköğretim okulları hangi bakanlığa bağlıdır?)

Eğitim öğretim hizmeti devletin asli işleri arasında sayılmakta olup, Anayasanın "sosyal devlet ilkesi" gereğince, kanunda nitelikleri belirtilen bireylerin yetiştirilmesi amacıyla; bu görev Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir. (www.meb.gov.tr)

Çocuğum ilköğretime başladığında karşılaşacağı görevliler ve onların temel sorumlulukları nelerdir?

Okul Müdürü : Okul müdürü; ders vermenin yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

Müdür Başyardımcısı : Müdür başyardımcısı, ders vermenin yanında müdürün en yakın yardımcısıdır. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekalet ederek müdürün görevlerini üstlenir.

Müdür Yardımcısı : Müdür yardımcıları ders vermenin yanında okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar.

Müdür Yetkili Öğretmen : Bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenlerinden biri, müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilir.

Öğretmenler : İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre planlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Uzman ve Usta Öğreticiler : Eğitim-öğretim hizmetlerinde görev verilen uzman ve usta öğreticiler, öğretmenlerin yetki ve sorumlulukları içinde okul müdürünün düzenleyeceği esaslara uygun şekilde çalışırlar.

Belletici Öğretmen: Yatılı öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek, öğrencilerin çalışma zamanı ve çalışma yerlerinde, etütlerde ders çalışmalarını sağlamak ve çalışmaları sırasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere, okulun sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenleri veya ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yapanlar arasından okul müdürünün önerisi, millî eğitim müdürünün uygun görmesi ve mülkî amirin onayı ile belletici öğretmenler görevlendirilir.

Okul Rehber Öğretmeni (Psikolojik Danışman) : Alanı rehberlik ve psikolojik danışmanlık olan rehber öğretmen, öğrencilerin gelişimine uygun ortam sağlamak, karşılaşılan güçlükleri gidermek ve gerekli önlemleri almak için ilköğretim okullarında oluşturulan rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde hizmetlerde bulunur. Rehber öğretmen, öğrencilerin durumları ile ilgili olarak okul idarecileri, diğer öğretmenler ve velilerle iş birliği yapar.

Şube Rehber Öğretmeni : Alanı rehberlik ve psikolojik danışmanlık olmayan, sadece bir sınıfta rehberlik hizmetlerini ve diğer öğrenci kişilik hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen öğretmendir. Okul müdürlüğünce öğretim yılı başında 6, 7 ve 8 inci sınıfların her şubesinde, branşlardan bir şube rehber öğretmeni görevlendirilir. 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda bu görevi sınıf öğretmeni yürütür.

Yönetim İşleri ve Büro Memuru : Yönetim işleri ve büro memurları, müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar.

Hesap İşleri Memuru, Ambar Memuru, Ayniyat ve Depo Memuru, Döner Sermaye Memurları, Kütüphane Memuru, Sağlık Personeli, Kantin Sorumlusu, Şoför, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Kaloriferci, Bahçıvan, Gece Bekçisi, Teknisyenler gibi pek çok yardımcı personel de okulda çalışır.

Çocuğum ilköğretime başladıktan sonra her dersi aynı öğretmen mi okutacak?

İlköğretim okullarının 1-5 inci sınıflarında sınıf öğretmenliği esastır. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi halinde başka bir sınıfı da okutabilirler. Herhangi bir sınıfta başarı gösteren öğretmenler, isteklerinin yönetimce uygun görülmesi halinde aynı sınıfı okutmaya devam edebilirler. İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. Ancak, ihtiyacın branş öğretmenlerince karşılanamaması halinde bu dersler, yüksek öğrenimlerini söz konusu branşlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler, sınıf öğretmenince okutulmaya devam edilir.

İlköğretimin en temel kazanımları nelerdir?

İlköğretimin birinci kademesinde çocuklar okuma-yazma, okuduğunu anlama, Türkçe'yi doğru kullanma, temel matematiksel işlemler, önemli toplumsal ve doğal olaylar hakkında temel bilgiler edinirler. Ardından ikinci kademede öğrenciler yaşama ve bir üst öğretim kademesine (ortaöğretim kurumlarına, çıraklık eğitim merkezi vb.) hazırlanırlar. İlköğretim, çocuklarımızın ve gençlerimizin dünyaya bakışını belirleyecek, onları bilimsel bilgilerin ışığında geleceğe hazırlayacaktır. İlköğretim yoluyla tüm öğrencilere insan ve çocuk haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenme gibi çağdaş, demokratik değerler öğretilir. Niteliği yüksek bir ilköğretim sayesinde çocuklar, araştırmacı, bilgiye ulaşma ve yararlanma yollarını bilen, teknolojiyi izleyen ve etkin biçimde kullanan, risk alabilen, saygılı, çevreye ve topluma karşı duyarlı, düşünen ve sorgulayan, kararlarının sorumluluğunu taşıyabilen, etkili iletişim kurabilen, problem çözme becerisine sahip, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, öz güveni gelişmiş, ulusal ve evrensel değerlere sahip bireyler olacaktır.

Eğitim yoluyla temel yaşam becerilerini edinen çocukların, ruhsal ve toplumsal gelişimi sağlıklı, sorumluluk içinde davranan, kapasitelerini en üst düzeyde kullanan, yaşamda daha iyiye ulaşmak için çaba harcayan kişiler olmaları beklenmektedir.

İlköğretim bireylere kendilerinin, ailelerinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve becerileri de kazandırır. Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazanan bireyler, sağlık, temizlik, eğitim, ev yönetimi, çocuk yetiştirme ve çocukların korunmasına ilişkin edindikleri bilgileri ailesi ve toplumsal çevresindeki diğer bireylerle paylaşarak onların da gelişmesine katkı verebileceklerdir.

[Bölüm 2]

Okula Kayıt

Çocuğum okula gitmek zorunda mıdır?

T.C. Anayasasına göre, ilköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.

Anne/baba olarak çocuğumun ilköğretime kaydı ile ilgili sorumluluğum nedir?

Her veli, vasi veya aile başkanı ("aile başkanı" deyiminden maksat, veli veya vasi bulunmadığında ilköğretime devama zorunlu olan çocukları sürekli olarak yanında bulunduran veya barındırandır) çocuğu zamanında ilköğretim okuluna kaydettirmekle yükümlüdür.

Eğer çocuğumu okula kaydettiremezsem ne ile karşılaşırım?

Zorunlu öğrenim çağında olup da belirli zaman içerisinde okula kaydettirilmeyen çocukları, okul müdürleri kendiliklerinden okula kaydeder ve devam ettirilmesini veli yahut vasi veya aile başkanlarından isterler. Bu gibi çocuklar yine de okula gelmezlerse; haklarında devamsız öğrenciler gibi işlem yapılır.

Çocuğumun okula devamını sağlamakla yükümlü müyüm?

Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna sürekli devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç üç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür.

Çocuğum hangi durumlarda izinli sayılabilir?

Eğitim-öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, aşırı sıcak veya soğuk gibi nedenlerle mülkî amirlerin ve il veya ilçe sağlık kurulunun gerekli gördüğü durumlarda okullarda öğretime ara verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır.

Ayrıca ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağda, bahçede, tarlada tarım ve hayvancılık işlerinde çalışma gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde 15 günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir.

Çocuğumu okula göndermezsem ceza alır mıyım?

a) Çocuğunu okula göndermeyen;

b) Verilen izin süresini geçiren;

c) Geç nakil yaptıran;

d) Okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren;

e) Çocuğunun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında okul idaresine bildirmeyen;
veli okul idaresince köylerde muhtarlığa, diğer yerlerde mülki amirliğe (kaymakam ve/veya vali) hemen bildirilir. Muhtarlar ve mülki amirler en geç üç gün içinde durumun veliye tebliğini sağlarlar. Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında çocuğun okula gönderilmemesi halinde idari para cezasıyla cezalandırılacağı bildirilir.

Muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe karşın çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasi veya aile başkanlarına okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği her gün için on (15) TL idari para cezası verilir. Bu para cezasına karşın çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen veliye ayrıca beş yüz (500) TL idari para cezası verilir.

Okul idareleri ve mülki amirliklerce bu kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar, gerçeğe uymayan beyanda bulunanlar, yüz (100) TL idari para cezası ile cezalandırılırlar.

Okula göndermemekte ısrar etmeniz durumunda, çocuğunuzun koruma altına alınması söz konusu olabilir, hatta velayet hakkını kaybedebilirsiniz.

Çocuğum hem okula devam edip hem de çalışabilir mi?

İlköğretim çağındaki çocukların çalıştırılması onların gelişimleri açısından zararlıdır.

Ayrıca 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa Göre;

* İlköğretim çağında olup da mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmeyenler, hiçbir resmi ve özel iş yerinde veya her ne surette olursa olsun çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalıştırılamazlar

* İlköğretim kurumlarına devam ettiklerini belgeleyenler ise, çalıştırılmasını düzenleyen kanun hükümleri uygulamak şartıyla  ancak ders zamanları dışında bu gibi yerlerde çalıştırabilirler

Bu hükümlere aykırı davrananlara dörtyüz (400) Türk Lirasından bin   (1000) Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Bu kanunda yazılı olan idari para cezaları mahallî mülki amir tarafından verilir.

4857 Sayılı İş Kanununa Göre,

* On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır.

* On dört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.

Çocuğumu kendime ait tarlada, bağ-bahçede çalıştıramaz mıyım?

Çocuğun ev, tarla, bağ ve bahçede çalıştırılması, kardeşlerine bakması gerektiği için okulda devam edemediği durumlara da rastlanmaktadır. Bu durumda bile anne/baba olarak çocuğun en öncelikli hakkı eğitim olduğunu ve ilköğretimin zorunlu olduğunu unutmayınız. Çocuğunuzun yapacağı bu işler eğitimini kesinlikle aksatmayacak şekilde olmalıdır.

Çocuğumun kaç yaşından itibaren ilköğretime başlaması gerekir?

İlköğretim okullarının birinci sınıfına, o yılın 31 Aralık tarihinde arasında 72 ayını dolduran çocuklar kayıt yaptırmak zorundadır. Çocuğunuz yaşça kayıt hakkını elde etmesine karşın, bedenen yeterince gelişmiş değilse, sizin isteğiniz üzerine, okul öncesi eğitim kurumlarına devam edebilir veya kayıtları bir yıl ertelenebilir. Bu erteleme ancak okul idaresince yapılır. Bu işlem için okula yazılı başvurulması gerekir.

Çocuğum altı yaşından önce de ilköğretime başlayabilir mi?

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre; ilköğretim okullarının birinci sınıfına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır.

Çocuğumun ilköğretime başlaması için neden 72 ayını doldurması gerekmektedir?

72 ayın belirlenmesinin sebebi çocukların fiziksel, zihinsel gelişim, dili kullanma, sosyal ve duyuşsal alanlardaki olgunlaşma düzeyi ile ilgilidir. Fiziksel gelişimde istenen hazır bulunuşluk bağımsız hareket edebilme, kaslarının gelişiminin özellikle el kaslarının kalem tutabilecek düzeyde gelişiminin tamamlanmış olmasıyla ilgilidir. Zihinsel gelişim açısından bu dönemlerde çocuklarda mantıksal düşünme gelişmeye başlar. Kavram gelişimi hızlanır. Yaparak, yaşayarak, duyu organlarını kullanarak deneyim kazanır. Bu alandaki gelişimleri; çevresindeki eşyaların adını söyleyebilir, rakamları sayabilir, sağını solunu bilir vb. olarak yeterlidir. Dil gelişimi açısından çocuklar bu yaşta yetişkin diline yakın bir konuşma yeteneğine sahip olurlar. Karşılıklı konuşma artmıştır, konuşmaktan zevk alırlar, duygularını ve düşüncelerini başkalarına rahatlıkla aktarabilirler. Sosyal ve duyuşsal gelişim olarak artık arkadaşlara özellikle yaşıtlarıyla birlikte olmaya ihtiyaç duydukları bir dönem içindedirler. Aynı zamanda sorumluluk duygusunun da gelişmeye başladığı dönem olduğu için çocukların bu yaşta okula başlaması en uygun zamandır.

Çocuğumun kaydını hangi okullara yaptırabilirim?

Çocuğunuzu resmi veya özel bir okula kaydettirebilirsiniz. Birinci sınıfa kayıtlarda velilerin ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak haziran ayının ilk iş gününde ikametlerine en uygun ilköğretim okuluna Bakanlığımız tarafından merkezi sistemle otomatik olarak yapılmaktadır.   Yabancı uyruklu olup da kabul işlemleri devam eden ve yabancılar kimlik numaraları olan çocukların kayıtlarında oturma belgesi ve pasaportlarında yer alan bilgiler esas alınarak yapılır. Kontenjanı doldurmayan okullara kayıt alanının olmadığı yerleşim yerlerinden de kayıt yapılabilir. Kontenjanının üstünde ise başvuranlar arasından çekilecek kura ile kayıt yapılır. Şehit ve muharip gazi çocukları ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların, durumlarını belgelendirme şartı ile ulusal veri tabanın dışında istediği ilköğretim okuluna kaydı yapılır. Eğer özel ilköğretim okuluna göndermeye karar verir iseniz, özel öğretim kurumları mevzuatına göre kayıt yapılır.

Çocuğumun kaydını yaptırdığım okulun iyi bir eğitim verdiğini nasıl bilebilirim?

Bütün velilerin çocukları için en iyi okulu istemeleri doğaldır. Bu kaygılarını milli eğitim merkezi ve yerel örgütlenmesi de paylaşmaktadır. Tüm okullar her yıl düzenli olarak denetlenir. İlköğretim okullarının hepsinde belli standartlarda eğitim sağlanmaktadır.

İlköğretim kurumlarının denetimi kim tarafından yapılır?

Okul yönetimleri, öğretmen ve diğer sorumlu kişiler "İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ve İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi" esaslarına göre yapılır. İlköğretim okullarının denetimi ilköğretim müfettişleri tarafından yapılır.

Okul hakkında verilen teftiş raporlarını görebilir miyim?

Kurum teftiş raporlarının bir nüshası okul müdürlüklerine gönderilir. Teftiş raporları gizli değildir. Talebiniz halinde okul idaresinin uygun görmesiyle teftiş raporlarını görmeniz mümkündür.

Çocuğumu kayıt tarihlerinin dışında da okula kayıt ettirebilir miyim?

Çocuğunuzun zorunlu öğrenim çağında olduğu halde, herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış ise, yıllık çalışma takviminde belirlenen süreye bakılmaksızın her zaman okula kaydını yaptırabilirsiniz. Kayıt başvurunuzu takiben okul idaresince gerekli yönlendirme yapılacaktır.

Kayıt zamanı nasıl belirlenir? Nasıl ilan edilir?

İlköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, Haziran ayının ilk iş gününde başlar.

İlköğretim okullarına kayıt işlemi nasıl yapılır?

Kayıtlar, Ulusal Adres Veri Tabanındaki yerleşim yeri öğrencinin adresi esas alınarak öğrenci yerleştirme komisyonunun belirlediği öğrenci kayıt alanındaki okula e- Okul sistemi üzerinden e-kayıt uygulamasıyla yapılır. Bu uygulama ile öğrencinin okula kaydı yapılmış olur. Velinin ayrıca okula ek bir belge ile başvurmasına gerek yoktur.

İnternette/elektronik ortamda kayıt nedir?

İlköğretim okullarına kayıtlar e-kayıt uygulaması ile merkezi sistemle yapılmaktadır.  Öğrencinin şubesinin, numarasının ve öğretmeninin belirlenmesi amacıyla kesin kayıtlar okul müdürlerince yapılmaktadır.   Okul yönetimleri e-kayıt aday havuzuna aktarılan öğrencilerin kesin kayıtlarını yapmakla yükümlüdürler. ikamet değişikliklerinde ilçe nüfus müdürlüğüne adres değişimlerinin onaylatılması gerekmektedir. Bu şekilde değişen ikametin bulunduğu bölgeye ait havuza öğrenci yerleştirilmiş olur. Kayıtlar okul müdürlükleri dışında hiçbir şekilde yapılamaz.

 

e- Okul uygulaması nedir?

e- Okul; okulda çalışması gereken öğretmenlerin tespiti, ücretsiz ders kitabı dağıtımı, merkezî sistem sınav planlaması ve uygulanması gibi birçok çalışmaya esas olacak öğrenci bilgilerinin merkezi bir veritabanında toplanarak ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılması için oluşturulan web tabanlı bir sistemdir. e- Okul sisteminde ülkemizdeki resmi ve özel tüm okullar ile yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olarak açılan okullar ile KKTC'deki okullar yer almaktadır.

Bu uygulama, e-kayıt amacıyla kullanıldığı gibi veli bilgilendirme amacıyla da kullanılmaktadır. e- Okul veli bilgilendirme ekranından çocuğunuzun ders notlarını, devamsızlığı, okuduğu kitaplar, ders programı, karnesi gibi konularda da bilgi alabilirsiniz.

Adresi yanlış bildirirsem cezai bir hüküm var mıdır?

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre;

Gerçek Dışı Beyan Madde 67 - (1) Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlara ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.

MADDE 68-(1) c) Mülkî idare amirince bu kanunun 50 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere 250 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 TL idarî para cezası verilir.

Ayrıca;
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu' nda RESMÎ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN -
Madde 206 - (1) Bir resmî belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır, denilmektedir.

Yanlış ikamet bildirimlerinin okul müdürlükleri tarafından tespit edilmesi durumunda okul müdürlerinin isme kayıtlı fatura isteme yetkisi vardır. Aksi durumun tespiti halinde cezai işlem uygulanır.

e- Okul sistemini sadece kayıt için mi kullanacağım?

Veli öğrencisi ile ilgili devamsızlık, not ve sınıf içindeki başarı durumunu anında öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarası ile izleyebilmektedir. Öğrenci notlarını görmek için veli, dönem sonunu beklemeden internet üzerinden istediği an öğrencisinin ders notlarını görebilmektedir. Veli ile okul sürekli iletişim halinde olarak veli okulu izleyebilmekte, öğrencisini takip edebilmekte ve cep telefonu ya da elektronik posta ile sürekli bilgilendirilebilmektedir. Öğrenciler sürekli devamsızlık yaptığında ilk devamsızlığından itibaren velisi anında bilgilendirilecektir. Sınav başvuruları ve istatistikî bilgiler için ayrı bir çalışmaya gerek kalmadan sistemden anında bilgi alınabilmektedir.

Kimler veli olabilir? Çocuğun annesinin babasının bulunmadığı durumlarda velisi kim olur?

Her çocuğun bir velisinin olması zorunludur. Veli, çocuğun anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişidir. Veli okulun bulunduğu yerde oturan, çocuğun eğitim-öğrenim durumu ile yakından ilgilenebilecek kişidir.

Anne ve babaların, yasal sorumluluğunu üstlenen kişilerin yanı sıra, anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından yazılı olarak bildirilen ve 18 yaşından büyük olan bir kişi de veli olabilir.

Çocuğun anne ve babası bulunmadığı durumlarda ikametgahını sürekli yanında bulunduran veya barındıran veli olabilir.

Veli gösteremeyen yatılı çocukların veliliğini okul müdürü üzerine alır.

Yabancı uyruklu olup, Türk vatandaşlığına kabul işlemleri süren çocuğumun kaydı nasıl yapılır?

Yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam edenlerin çocuklarının kayıtları, yabancılar kimlik numarası, oturma belgesi veya pasaportlarındaki bilgilere göre yapılır. Öğrenim belgesi bulunmayanlar hakkında okul müdürünün başkanlığında iki öğretmen ve varsa rehber öğretmenin yapacağı gelişim seviyesi tespitine ve gelişim yaşına göre işlem yapılır.

Yabancı okulda okuyan çocuğumun kaydı/nakli nasıl gerçekleştirilir?

Denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan resmî okullara naklen gelen öğrenciler, öğrenim/denklik belgelerinde gösterilen sınıflara sınavsız alınırlar. Yabancı ülkede okumakta iken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim belgeleri İl Millî Eğitim Müdürlüğünce incelenerek, denklik belgesi düzenlenir ve bu belgede öğrenime devam edecekleri sınıflar belirlenir.

Çocuğumun nüfus cüzdanı olmadan kayıt yaptırabilir miyim?

Okul yönetimi, öğrenim çağında olup nüfus kaydı bulunmayan çocukları, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdanı düzenlenmesi için nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası temin edilen öğrencilerin kesin kayıtlarını e-okul sistemi üzerinden yapar.

Nüfus müdürlüğüne başvurmanız durumunda çocuğunuz altı yaşını doldurmamış ise doğum tarihinin tespitinde sizin beyanınız esas alınacaktır. Altı yaşını doldurmuş ise çocuğunuzu nüfus müdürlüğüne getirerek, yaş tespitinin resmi sağlık kuruluşlarında yapılması istenecektir. Ancak çocuğun doğumuna ilişkin daha önce sağlık kuruluşlarınca düzenlenmiş doğuma ait resmi bir belgeniz varsa yaş tespitine gerek kalmaz.

Eşinizle resmi nikahla evli olmadığınız, onun ikinci veya üçüncü eşi olmanız durumunda ya da çocuğunuzun babasının belli olmaması durumunda çocuğunuz sizin bekarlık hanenize, bekarlık soyadınız ile kaydedilebilir.

Unutmayınız ki çocuğunuzun devletin sunduğu tüm hizmetlerden (sağlık, güvenlik, adalet vb.) yararlanabilmesinin ön koşulu nüfus cüzdanına sahip olmasıdır.

Çocuğumun nüfus cüzdanındaki yaşı gerçek yaşı değil, ne yapmalıyım?

Bu durumu okul idaresiyle paylaşmalısınız. Çocuğunuzun yaşıtları ile birlikte olmaması, yaşına uygun sınıfa devam edememesi başarısını olumsuz yönde etkileyecektir. Nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. Veli üç ay içinde bu işleri yapmadığı veya girişimde bulunmadığı takdirde gereği yapılmak üzere İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirilir.

Bir okul, çocuğun kaydını reddedebilir mi?

Öğrencilerin oturdukları yere en yakın ilköğretim okuluna kaydedilmeleri esastır. Okulların öğrenci aldığı adreslerin sınırları her yıl İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan bir komisyonca belirlenir. Ayrıca okulun kayıt aldığı adreslerde ikamet etmeyen çocuklar, okulun kontenjanının dolmaması durumunda nakil yöntemiyle kayıt yaptırabilirler.  Gazi ve şehit çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların kayıtlarında adres zorunluluğu aranmaz. Yukarıda belirtilen koşulları karşılamayanların başvurduğu okul çocuğun kaydını reddeder. Çocuğu, adresine göre bağlı bulunduğu ilköğretim okuluna yönlendirir.

Zorunlu öğrenim çağında olup özel eğitime ihtiyacı olduğu tespit edilen veya tanısı konulmamış ve yerleştirme kararı alınmamış her çocuğun okul ve kurumlara kaydı, yıllık çalışma takviminde belirlenen süreye bakılmaksızın yapılır.

Çocuğum bir okula kaydolduktan sonra, okulunu değiştirebilir miyim?

Okulların öğrenci alacağı adresler İl/ilçe  Milli Eğitim Müdürlüğünde kurulan bir komisyonca belirlenir. Öğrencinin ikamet adresi ölçüt alınarak yapılan kayıtlar öğrencinin adresi değiştiğinde kayıt yeni ikamet adresine göre yapılır.

Çocuğumun okula kaydı sırasında okul idaresi tarafından para istenebilir mi?

Devlet ilköğretim okullarında eğitim parasızdır. Bu nedenle kayıt aşamasında zorunlu olarak kayıt parası ödemeyiniz. Okul idaresince bağış talep edilmesi durumunda İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin bünyesinde kurulan danışma bürolarına başvurabilirsiniz. Ancak çocuğunuzun okul yaşamı boyunca okula olanaklarınız dahilinde yapacağınız bağışlar, çocuklarınız için kullanılacaktır. Bu bağışlar okul yönetimi tarafından değil okul aile birliği tarafından toplanmaktadır.

Çocuğumun kaydı sırasında bana hangi bilgiler verilmelidir?

Çocuğunuzun ilk kez okula kaydı sırasında veli olarak pek çok konuda bilgi isteyebilirsiniz. Okul aşağıdaki bilgileri yazılı veya sözlü olarak size mutlaka bildirmek zorundadır:
1. Okul saatleri
2. Rehberlik çalışmaları
3. Velilerle olan ilişkilerin düzenlenmesi
4. Okul kıyafetleri
5. Okulda uygulanan eğitsel ve sosyal faaliyetler

Nakil işlemleri nasıl gerçekleştirilir?

Çocuğunuzun okul değiştirmesi gereken durumlarda devreye giren bu süreç boyunca tek dikkat edilmesi gereken husus onun öğrenimini aksatmamasıdır.

Nakillerde sizin beyanınız esastır.

e- Okul uygulamasıyla nakiller artık elektronik ortamda yapılmaktadır. Nakil İşlemleri ikameti değişen velinin yeni ikametine uygun okula müracaatı üzerine öğrencinin gitmek istediği okul müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü o öğrenci için nakil başvurusu yapamaz. Ancak kendi okuluna gelmek isteyen öğrenciyi kaydedebilir.

Çocuğun nakil dosyası elektronik olarak iletilmektedir. İller arası nakillerde en çok beş gün devamsızlık yapılabilir. Bu süre içinde çocuğunuz izinli sayılır.

Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan okulun öğrencilerinin nakilleri, taşıma merkezi olarak belirlenen ilköğretim okuluna yapılır. İkinci yarıyılda nakiller, yarıyıl başından on beş gün sonraya kadar yapılır. Doğal afet, sağlık ve ailenin başka bir yere nakli gibi zorunlu nedenler dışında, bu tarihten derslerin bitimine kadar nakil yapılmaz.

Özel Türk okulları ve azınlık veya yabancı okullardan resmi okullara geçişler nasıl yapılır?

Denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan resmî okullara naklen gelen öğrenciler, öğrenim belgelerinde gösterilen sınıflara sınavsız alınırlar. Yabancı ülkede okumakta iken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim belgeleri İl Millî Eğitim Müdürlüğünce incelenerek öğrenime devam edecekleri sınıflar belirlenir.

Çocuğum, yurt dışından yeni gelmesi, tutuklu olması, oturduğumuz yerde okulun olmaması, sağlık durumu nedeniyle hiç okula gidememesi veya öğrenimine ara vermesi v.b. bir durumda ise kaydı nasıl gerçekleşir?

Çocuğunuz sınavla tespit edilecek bilgi düzeyine ve yaşlarına göre uygun sınıflara kaydedilir. Bu sınavlar; 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda okul müdürünün başkanlığında en az iki öğretmenin ve okul rehber öğretmenin, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise branş öğretmenin ve okul rehber öğretmenin katılacağı bir komisyon tarafından yapılır. Okulda komisyon oluşturulacak sayıda öğretmenin bulunmaması durumunda il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvurulur. Gerekli işlem bu makamlarca tespit edilen okullarda yapılır. Çocuğunuz 10-14 yaş grubunda ise okul müdüründen Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı (YSÖP)dan yararlanıp yararlanamayacağını öğreniniz. Bilgi için bölüm 11'e bakınız.

Bulunduğum yerleşim biriminde okul yok, ne yapmalıyım?

İki çözüm önerilebilir. Bunlardan birincisi taşımalı ilköğretim diğeri ise yatılı ilköğretim bölge okullarıdır.

Taşımalı İlköğretim nedir?

Taşımalı ilköğretim çocukların toplu olarak taşınarak taşıma merkezi olarak belirlenen en yakındaki okula ulaştırılmasıdır. Taşıma işlemi devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Taşımalı eğitim uygulaması kapsamında taşınan öğrencilere öğle yemeği verilir. İl ve ilçe düzeyinde yapılan planlama sonucu taşımalı eğitim kapsamına alınan ve çıkartılan yerleşim birimleri ile merkez ilköğretim okulları, İl Millî Eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile uygulamaya konulur. Bu onay bir öğretim yılı geçerlidir.

Taşımalı İlköğretim Sistemi nasıl işler? Kim/Kimler sorumludur?

Taşımalı ilköğretim ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinden sırasıyla, Merkez İlköğretim Okulu müdürü, İlçe Millî Eğitim müdürü veya onun görevlendireceği İlçe Millî Eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, il milli eğitim müdürü veya onun görevlendireceği il milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü sorumludur.

Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan yerleşim birimlerinin yol bakım ve onarımlarının yapılması, eğitim-öğretim süresince ulaşıma açık tutulması, yol emniyetinin sağlanması için İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak gerekli önlemler alınır. Millî Eğitim Müdürlüğü, emniyet müdürlüğü ile iş birliği yaparak okul servis aracı sürücülerini, uyacakları kurallar ve gösterecekleri davranışlar konusunda öğretim yılı başında ve uygun gördüğü zamanlarda düzenlenecek kurs ve seminerlerle eğitime alır.

Taşımalı İlköğretim Sistemi ile ilgili şikayetlerimizi kimlere iletmeliyiz?

Merkez İlköğretim Okulu müdürüne iletebilirsiniz. Merkez İlköğretim Okulu müdürünün görevleri arasında;

* Okulun fizikî durumuna göre taşımalı ilköğretim kapsamına alınan çocuklardan okula alabileceği öğrenci sayısını sınıflara göre tespit ederek şubat ayının ikinci haftasına kadar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.
* Taşıma yoluyla okula gelen öğrencilerin kayıt ve kabullerini yapmak.
* Taşınan öğrenciler ile merkez okuldaki öğrencilerin birlikte eğitim-öğretimlerini sağlayacak şekilde sınıf ve şubelere göre dengeli dağılımını sağlamak.
* Taşınacak öğrencilerin geliş-gidişlerine göre haftalık ders dağıtım ve günlük vakit çizelgesini düzenlemek.
* Taşınan öğrencilerin, yeterli sayıda öğretmeni bulunmayan ilköğretim okullarından geldikleri dikkate alınarak yetiştirilmeleri için gerekli önlemleri almak.
* Taşınan öğrencilerin öğle yemeklerini düzenli şekilde yiyebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, yüklenicinin sözleşme hükümlerine uyup uymadığını günlük olarak kontrol etmek ve giderilemeyen aksaklıkları rapor halinde millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.
* Merkez okullarda yapılan eğitsel etkinlikleri, taşınan öğrencilerin geldikleri yerleşim birimlerinde de olanaklar ölçüsünde yapmak.
* Taşınan öğrencilerin velileri ve köy muhtarları ile yakın ilişkide bulunarak okulla iş birliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak.
* Servis araçları ile taşınan öğrencilerin, isim listelerine göre kontrol etmek.
* Araçların aylık çalışma programlarına göre hazırlanan puantaj cetvellerini her ayın sonunda millî eğitim müdürlüğüne göndermek.
* Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin, 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ve sözleşme hükümlerine uyup uymadığını günlük olarak denetlemek, aksaklıkları önlemek ve gidermek üzere gerekli tedbirleri almak ve giderilemeyen aksaklıkları rapor halinde millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.
* Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin isim ve adresleri ile aracın plakasını bağlı bulunduğu jandarma karakolu veya emniyet müdürlüğüne bildirmek.
* Okul servis araçlarının arkasındaki "OKUL TAŞITI" tabelasının üst kısmına, okunabilecek şekilde ilçe millî eğitim müdürlüğüne sürücü hatalarının bildirileceği telefon numarasının yazdırılmasını sağlamak.
* Biri öğretim yılı başında olmak üzere öğretim yılı içerisinde taşınan öğrencilerin velileri ile en az üç toplantının yapılmasını sağlamak yer almaktadır.

Ulaştırma görevlileri ve araçlar nasıl denetlenir?

Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin Ulaştırma Bakanlığı Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygunluğunun ve sözleşme hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını günlük olarak kontrol etmek, varsa aksaklıkların giderilmesi için gerekli önlemleri almak ve Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi Merkez İlköğretim Okulu müdürü tarafından yapılır.

Yatılı İlköğretim Bölge Okulu nedir?

Yatılı ilköğretim bölge okulları, 1962 yılında, 222 sayılı İlköğretim ve Temel Eğitim Kanununa göre hazırlanan "Bölge Okulları Yönetmeliği"nin 1.maddesindeki "Çeşitli sebeplerle henüz bir ilkokul açılmamış olup, birbirine yakın birkaç köyün bulunduğu yerlerde veya evleri ve ev grupları dağınık olan köylerde gündüzlü, yatılı, pansiyonlu bölge okulları açılır" hükmü gereğince planlanarak açılmaya başlanmıştır.

Kırsal kesimde okulu bulunmayan, köy ve köy altı yerleşim birimlerinde bulunan çocukların ilköğretim hizmetlerine kavuşturulmasını sağlamak amacıyla açılan yatılı ilköğretim bölge okullarında okuyan çocuklarımızın her türlü giderleri devlet tarafından karşılanarak eğitimde fırsat eşitliğinden yararlandırılmaktadır.

Çocuğumun yatılı ilköğretim bölge okuluna gitmesini istiyorum. Bu okulları nereden öğrenebilirim?

Yatılı ilköğretim bölge okullarından ve bulunduğunuz il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz.

Yatılı ilköğretim bölge okullarına başvurular ne zaman ve nasıl yapılır?

Yatılı ilköğretim bölge okulunun öğrenci alacağı bölge ve öğrenci sayısı, kayıtlar başlamadan en az bir ay önce İl Millî Eğitim müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında; İlçe Millî Eğitim müdürleri ve yatılı ilköğretim bölge okulu müdürlerinden oluşan bir komisyon tarafından tespit edilir. Bu okulları öğrenmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurabilirsiniz.

Olağanüstü durumlarda ve özel durumu olan öğrencilerin kayıtları ise millî eğitim müdürlüklerince belirlenen yatılı ilköğretim okullarına yapılır.

Veli-okul sözleşmesi nedir?

Öğrenci-Veli-Okul Sözleşmesi; öğrenci ve velinin okulun işleyişine etkin katılımlarını sağlamak, velileri, öğrencilerin neyi nasıl öğrenecekleri konusunda bilgilendirerek çocuklarının okul dışındaki zamanlarını en etkili şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmalarını sağlamak, öğrencileri ve velileri okul kuralları ve genel eğitim politikaları konusunda bilgilendirmek, okulun hizmet ve imkanları konusunda tarafları bilgilendirerek faydalanma imkanlarını artırmak, okul içinde ve dışında fiziksel ve psikolojik şiddete karşı iş birliği yapmak, taraflar arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak, tarafların birbirlerinden beklentilerini sağlam bir zemine oturtmak, tarafların bireysel potansiyellerini üst düzeye çıkarabilecekleri şartları oluşturmak, öğrencilerin ve velilerin okulun performans değerlendirilmesi sürecine etkin katılımını sağlamak konularında taraflar için bir yol haritası niteliği taşımaktadır.( Öğrenci - Veli - Okul Sözleşmesi)

Veli-okul sözleşmesinin bana yüklediği sorumluluklar nelerdir?

Sözleşme; okulun, öğrencinin ve velinin hak ve sorumluluklarını içeren üç bölümden meydana gelmektedir. Her bölümün sonunda yer alan Okula özgü sorumluluklar, okulun içinde bulunduğu çevrenin imkânları dikkate alınarak Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) tarafından belirlenir. 
Bu sözleşme tüm ilköğretim ve orta öğretim okullarında ve tüm sınıf düzeylerinde uygulanmaktadır. OGYE toplantısında sözleşme incelenerek okulun kendi yapısına özgü kurallar, ana metin ile çelişmeyecek biçimde tartışılarak belirlenmektedir. Kayıt döneminde sözleşme metni, iki nüsha hâlinde taraflara verilerek bilgilendirilmeleri sağlanır. Taraflarca imzalanan sözleşme metinlerinden biri, 1. dönem sonuna kadar sınıf öğretmenine teslim edilir. İkinci nüsha sizde kalır ve kendinizi öğretim yılı boyunca değerlendirmenize yardımcı olan belge niteliğindedir. Her dönem sonunda sözleşmenin işlerliğine yönelik bireysel raporlar ekte sunulan değerlendirme formu kullanılarak sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanacak ve karneyle birlikte sizlere ulaştırılacaktır. Öğretim yılı sonunda OGYE toplanarak sözleşme maddelerini yeniden değerlendirecek ve gerek görüldüğünde okula özgü hükümlerde değişiklikler yapabilecektir. Sözleşme, çocuğunuzun okulda bulunduğu yıllar boyunca geçerliliğini sürdürecektir.

Okula kayıt aşamasında çocuğumun sınıfı ve öğretmeni belli olur mu?

Okul müdürü öğrenci kayıtlarını aldıktan sonra, okulun fiziki imkanlarını ve personel durumunu göz önünde bulundurarak planlama yapar. Yaptığı planlamaları öğretmenler kurulu toplantısında öğretmenlerin görüşlerine sunar. Çocuğunuzun okula kaydı sırasında bu bilgiler netleşmediği için size iletilmesi mümkün değildir.

İlköğretimde birinci ve ikinci kademe ne demektir?

İlköğretim okullarında 1-5.sınıflar birinci kademe, 6-8. sınıflar ikinci kademe olarak isimlendirilir.

[Bölüm 3]

Okul Başlayınca

Çocuğum okula giderken nasıl giyinmelidir?

Çocuğunuzun kaydını yaptırırken okul idaresince öngörülen forma/giysi size bildirilecektir. Kılık/kıyafet yönetmeliğine göre, öğrencilerin ilköğretim birinci basamakta, önlük giymesi ve beyaz yaka takması gerektiği dile getirilir. Kız öğrencilerinin okul içinde baş açık, saçlar temiz olup düzgün taranır. Saçların uzatılması halinde, örülür, imkan varsa beyaz kurdele takılır. Zincir, kolye, yüzük, küpe, bilezik vb. ziynet eşyası takılmaz. Çorap, pantolon vb. formayı tamamlayıcı türdeki giyeceklerin tipi, modeli ve rengi okul yönetimince, varsa okul aile birliği görüşleri alınarak tespit edilir.

Sağlık özrü bulunan ve bunu resmi doktor raporu ile belgelendiren öğrencilerin giyimlerinde bu özürlerin ve mevsim şartlarının gerektirdiği değişiklikler yapılabilir. İlköğretim ikinci kademede, erkek öğrenciler, ceket, gömlek ve pantolon giyerler; kravat takarlar.

Ders yılı süresi nedir?

İlköğretim okullarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır. Ders yılı süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî tatil günleri sayılarak hesaplanır. Kayıt-kabuller ile dinlenme ve yaz tatilinin başlama ve bitiş tarihleri, her yıl düzenlenen çalışma takviminde belirtilir. Öğretim yılının başlaması, yarıyıl tatili ve ders kesimi tarihleri bakanlıkça belirlenir.

Ders yılı iki yarıyıla ayrılır. İki yarıyıl arasında dinlenme tatili verilir. Dinlenme tatili Ocak veya Şubat aylarında iki hafta süreyle yaz tatili ise ders yılının bitiminden itibaren yapılır.

Ders etüt ve dinlenme süreleri ne kadardır? Nasıl belirlenir?

Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika zaman ayrılır. Beslenme yapılan teneffüsün süresi 20 dakikadır. Normal öğretim yapan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 60 dakika ara verilmesi esastır. Yatılı ilköğretim bölge okullarında etüt için günde iki ders saati ayrılır. Ayrıca ilköğretim okullarında ders dışı zamanlarda düzenlenecek isteğe bağlı etütler ile kurslardaki ders saati süresi ve teneffüsler de aynı yolla belirlenir. Eğitim-öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, aşırı sıcak veya soğuk gibi nedenlerle mülkî amirlerin ve il veya ilçe sağlık kurulunun gerekli gördüğü durumlarda okullarda öğretime ara verilebilir.

Olağanüstü haller ders yılı süresini nasıl etkiler?

Eğitim-öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, aşırı sıcak veya soğuk gibi nedenlerle mülkî amirlerin ve il veya ilçe sağlık kurulunun gerekli gördüğü durumlarda okullarda öğretime ara verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır.

İlköğretimde resmî tatil günleri hangileridir?

a) Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim öğleden sonra başlar, 29 Ekim günü tören yapılır ve akşamı sona erer).
b) Yılbaşı tatili (1 Ocak günü).
c) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, (23 Nisan günü törenden sonra başlar. 24 Nisan akşamı sona erer).
d) Emek ve Dayanışma Günü ( 1 Mayıs günü)
e) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs günü törenden sonra başlar ve 20 Mayıs günü akşamı sona erer).
f) Zafer Bayramı (30 Ağustos günü).
g) Ramazan Bayramı (Arife günü saat 13.00'te başlar 3,5 gündür).
h) Kurban Bayramı (Arife günü saat 13.00'de başlar 4,5 gündür).
i) Mahalli kurtuluş günü (1 gün).

Çocuğum milli bayram ve yerel kurtuluş günleri kutlamalarına katılmak zorunda mıdır?

Okullar, millî bayramlar ve yerel kurtuluş günlerinin kutlanmasında öğretmen ve öğrenciler kendilerine verilen görevleri okul içi ve okul dışında, yapmak üzere katılırlar.

Dini bayramlarda okullarda kutlama yapılır mı?

Dinî Bayramlar: Pansiyonlu ve yatılı okullarda Ramazan ve Kurban Bayramları yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer personelin katılımıyla kutlanır. Diğer okullarda resmi bir kutlama yapılmaz.

Bayrak töreni nedir?

Bayrak töreni ve diğer törenler okulun açılışında, ders yılı sonunda, hafta başında ve sonunda, bayram tatili başlangıcında ve sonunda yapılır. Bayrak törenleri, Türk Bayrağı'nın ve İstiklal Marşı'nın anlam ve önemine yaraşır şekilde düzenlenir. Törene okulda bulunan yönetici, öğretmen ve öğrenciler ile diğer görevliler, kılık kıyafetlerine ilişkin kurallara uygun bir kıyafetle katılır.

Çocuğum ilköğretimde her gün okula devam etmek zorunda mıdır?

Veli olarak zorunlu eğitim yaşında olan çocuğunuzu düzenli olarak okula göndermekten sorumlusunuz. Çocuğunuzun her okul günü okulda olması ve derslere de tam olarak katılmasını gözetmeniz gerekir. Dersleri ve okul etkinliklerini kaçıran çocuklar, derslerden geri kalma tehlikesine girerler. Okuldaki öğrenci etkinliklerine de gerektiği gibi katılamazlar, okula uyum sorunu yaşarlar.

Çocuğum ne kadar süre devamsızlık yapabilir?

Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun ilköğretim kurumuna devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç üç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür.

Öğrencinin ailesi yanında kalmasını gerektiren hastalık, ölüm, aileden birinin askerlik durumu, tarımsal çalışmalar gibi nedenlerle velisinin yazılı bildirimi üzerine öğrencilere bir yıl içinde 15 günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir. Özre bağlı izinler devamsızlıktan sayılmaz.

Velisinin yazılı izni ile yurt içi ve yurt dışı sanatsal, sosyal, sportif, kültürel ve benzeri etkinlikler ile yarışmalara katılacak öğrenciler, hazırlık çalışmaları ve etkinliklerin devamı süresince izinli sayılır.

Çocuğum okula geç kaldığında ne yapmalıyım?

Normal ve ikili öğretim yapan okullarda ilk derse girdiği halde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu size ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı yarım gün sayılır. Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan ya da okuldan ayrılmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin bu durumlarının önlenmesi için veli, öğretmen, okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır.

Okul korkusu (fobisi) nedir?

Okul korkusu, çocuklarda okula gitmek istememe ve gitmeme durumu, okul reddi olarak beliren duruma denir. Genellikle anneden ya da anne yerine geçen kişiden ayrılma korkusudur.

Çocuğum okul korkusu yaşıyorsa, onda ne tür belirtiler gözlenir?

Çocuğunuz okul korkusu yaşıyorsa; bir gün birdenbire okula gitmek istemez; zorlamalar karşısında endişe duyar; panik içine girer, midesi bulanır, kusar, başı döner, ağlar, gitmemekte direnebilir. Zorlamalarla okula gitmek üzere yola çıkar, ancak ya yarı yoldan döner, ya da sınıftan çıkar eve gelir. Çocuğunuz neşesizdir, uykuya dalmakta güçlük çeker. İştahı kesilir, ödevlere karşı ilgisi azalır. Her sabah bedensel bir yakınmayla uyanır. Başı, karnı ağrır, midesi bulanır ve sonunda bir gün okula gitmeyeceğini söylenebilir. Neden olarak, öğretmenden korktuğunu ya da arkadaşının kendisini rahatsız ettiğini belirtebilir. Sürekli kaygı içindedir, hiçbir şeyle oyalanamaz. Belirtiler genellikle okula gitme vaktinde yoğunlaşır, okuldan ayrılma vaktinde azalır ve daha çok Eylül, Ekim aylarında ortaya çıkar.

Okul korkusunun nedenleri nelerdir?

En sık görülen nedenler şunlardır:
* Anne ya da baba sürekli kaygıdan yakınmakta ve kendilerine bir şey olacağından korkmaktadırlar.
* Anne-baba çocuğa okulda, yolda bir şey olacağından korkmaktadırlar.
* Çocuk kendi yokluğunda anne ya da babasına bir şey olmasından korkmakta ya da kendisini terk edip gideceklerinden korkmaktadır.
* Çocuk anne ve babasının yokluğunda kendisine bir şey olacağından korkmaktadır.

Genellikle çocuklarda ailede hastalık, ailede sosyo-ekonomik bir kriz, kardeş doğumu, göç, bir kayıp, okul veya öğretmen değişikliği, okulda onurunu, bedenini tehdit eden bir durum gibi tetiği çeken bir etken hastalığı başlatır.

Çocuğumun okul korkusunu yenmesi için ona nasıl yardımcı olabilirim?

* Çocuğunuzu okula gitmeye devam ettiği sürece kendini daha iyi hissedeceği konusunda onu ikna edin. Okula götürüldüğünde mutlaka sınıfa girmesi beklenmemelidir. İlk zamanlar çocuğun tepkileri artar gibi gözükebilir. Ancak okula devam çocuğunuzun okul korkusunda yaşadığı fizyolojik belirtilerin azalmasına yardımcı olur ve sonunda çocuğunuz okula gitmekten yeniden zevk almaya başlar.
* Okula gitme zamanlarında eskisinden daha kararlı olun: Aile, her şeyden önce okula gitme konusunda çocuğa ödün vermemelidir. "Önemli değil, birkaç gün de okula gitmesin" gibi tavırlar okul korkusunu azaltmaz; aksine okuldan ayrı kalınan sürenin uzunluğuna göre korkuyu artırır. Çocuğunuz okula geç kaldığında, servisi kaçırdığında, mutlaka onu okula göndermek için başka çözümler geliştirin ve okula gönderin. Bazen çocuğunuz kendiliğinden eve dönebilir, bu durumda da yapmanız gereken onu okula geri göndermektir.
* Okul çalışanlarının yardımını isteyin: Çocuğunuzun öğrenim gördüğü okulun okul rehber öğretmenini ve varsa okul hemşiresini, konu hakkında bilgilendirin. Çocuğunuza uzman desteği almanız için sizi uygun kişi kurum kuruluşlara yönlendireceklerdir. Ayrıca bu durum, çocuğunuzun anlaşılması için yardımcı olur.
* Okula gitme vakti dışında bir zamanda çocuğunuzla okul korkusu hakkında konuşun. Okul korkusu hakkında çocuğunuzu suçlamayın ya da küçümsemeyin. Bu durumun birçok çocuk tarafından yaşanabildiğini ve zaman içinde kendisini mutlaka daha iyi hissedeceğini anlatın. Okula giderken vedalaşma süresi olabildiğince kısa tutulmalı ve ayrılıkların doğal olduğu söylenmelidir.
* Çocuğunuzun akranları ile zaman geçirmesine yardımcı olun: Okul korkusu olan çocuklar, okul dışında daha çok aileleri ile zaman geçirmek, evde oynamak, odalarında yalnız olmak ya da televizyon seyretmek vs. isterler. Birçoğu geceleri arkadaşlarının evinde kalamaz, hemen eve dönmek isterler. Böyle durumlarda çocuğunuzu akranları ile vakit geçirmesi için teşvik edin.

Okul korkusu mutlaka bir çocuk psikiyatrisi ya da psikolog tarafından değerlendirilmelidir. Bu hastalığın tedavisinde, çocuğun bireysel tedavisi yanında aile tedavisi de gerekebilir. Bu nedenle, okul korkusu olan bir çocuğunuz varsa öncelikle hastanelerin Çocuk Ruh Sağlığı Bölümlerinden yardım almanız önerilir.

Öğrenci dosyası nedir?

Her öğrenci için ayrı ayrı tutulan bu dosya elektronik olarak tutulmaktadır. Öğrenci dosyalarının zamanında işlenmesinden ve saklanmasından ilgili öğretmenler, müdür yardımcıları ve okul müdürü sorumludur.

Çocuğum nasıl sınıf başkanı olur?

İlköğretim okullarında her sınıfın bir başkanı olması esastır ve ders yılı başında, sınıf öğretmeninin rehberliğinde öğrenciler arasından seçimle belirlenir. Sınıf salt çoğunluğunun imzalı önerisi ile seçimler aynı yöntemle yenilenebilir.

Çocuğum okulda neden nöbet tutuyor?

Küçük yaşlardan itibaren görev ve sorumluluk duygularını geliştirmek, okulun yönetim işlerinde görev almalarını sağlamak amacıyla 5, 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri, okul yerleşim alanı içinde nöbet görevlerini yürütürler. Öğrencisi yeterli olmayan okullarda 4 üncü sınıf öğrencilerine de nöbet görevi verilebilir. Yatılı okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti tutulur. Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar, okul yönetimince yazılı olarak belirlenir ve nöbetçi öğrencilere duyurulur.

Okullarda sağlık ve güvenlik hizmetleri nasıl yürütülür?

Öğrencilere okul ve çevresinde sağlıklı, güvenli bir eğitim-öğretim ortamı sağlanması esastır. Öğrencilerin sağlık muayeneleri ve gerekli aşıları, periyodik olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Gündüzlü ve sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık ocağı veya sağlık kurum ve kuruluşlarına sevkleri yapılır. Ekonomik durumu yetersiz olanların ilaç giderlerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanması sağlanır.

Okulun temizlik ve düzeninin sağlanması, derslik, laboratuar, işlik, yemekhane, yatakhane gibi yerlerde ısı, ışık ve havalandırmanın sağlık şartlarına uygun olması, öğrencilerin kılık-kıyafetlerinin sağlıklı ve düzenli olması için gerekli önlemler alınır.

Öğrencilerin sağlıklı beslenebilmeleri için kullanılacak sofra gereci, masalar ve diğer araçlar sağlık koşullarına uygun olarak bulundurulur. Mutfak veya yemek odası bulunmayan okullarda sınıflar, temizlik ve bakımı yapılmak koşuluyla bu amaç için kullanılabilir.

Okulda, ilk yardım dolabı ile ilk yardım çantası ve bunlara ait araç ve malzeme bulundurulur.

Özel okullarda sağlık ve güvenlik hizmetlerini, okulda bulundurulan sağlık ve güvenlik personeli karşılar.

Okul tarafından düzenlenen ve saklanmasında yarar bulunan belgeler nelerdir?

1) Karne
Öğrencilerin durumlarını siz velilere duyurmak için yarıyıl ve ders yılı sonunda olmak üzere iki defa karne verilir. Çocuğunuzun karnesine ve karne dışında diğer akademik bilgilerine internet aracılığıyla da www.meb.gov.tr adresinden e- Okul veli bilgilendirme sistemi linkini tıklayarak ulaşmanız mümkündür. Bu hizmetten yararlanmak için öğrencinin T.C. kimlik no ve öğrenci okul numarasını bilmeniz yeterlidir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile kişisel ve sosyal becerilerine ilişkin değerlendirme sonuçları, sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. Karne, birinci yarıyıl sonunda velilere imzalatılır ve geri alınır. Ders yılı sonunda dağıtılan karneler geri alınmaz.

2) Nakil Belgesi
Nakiller artık e- Okul aracılığıyla yapılmaktadır. Dolayısıyla böyle bir belgeye gerek kalmamaktadır.

Dış ülkeye gideceğini belgelendiren velilerin başvurması halinde öğrencinin sınıf düzeyi ile her sınıfa ait sınıf geçme notlarını gösteren bir belge verilir.

3) Öğrenci Belgesi
Velinin isteği üzerine öğrenci belgesi düzenlenir. Öğrencinin eğitim düzeyini gösterir niteliktedir.

4) Diploma
İlköğretim okullarına devam ederek 8 inci sınıfı bitirenlere ilköğretim diploması verilir. Kimlik bilgilerinde nüfus cüzdanı esas alınır. Bu belge bir üst öğrenim kurumuna devamı sağlar.

Okuldan aldığımız öğrenim belgesi, nakil belgesi veya diploma kaybolursa ne yapmalıyım?

Bu durumda okul yönetimine dilekçe ile başvurmalısınız. Okul müdürlüğünce, kayıtlara göre dilekçe sahibinin aldığı belge ve diploma ile başka bir okula yazılmadığı belirlendikten sonra, dilekçenin altına veya arkasına, örneğine uygun onaylı bir belge verilir. Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtlarının yok olması halinde, belgelerini kaybedenlere öğrenim durumlarını kanıtlamaları şartıyla örneğine uygun belge verilir.

Çocuğumun defterlerini saklamak zorunda mıyım?

Ne okul ne de veliler çocukların defterlerini saklamak zorunda değildir. Ancak çocuğunuzun arşivini oluşturmak isterseniz kendi isteğinizle saklayabilirsiniz.

Çocuğumun okuldan ilişiği hangi durumlarda kesilir?

Zorunlu öğrenim çağı olan 14 yaşını doldurmadıkça, öğrencinin okulla ilişiği kesilmez. Zorunlu öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen öğrenciler, ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devam edebilirler. Bu iki yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremeyen öğrencilere öğrenim durumunu gösterir Öğrenim Belgesi verilir.  Ancak zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl daha öğrenim görmesine imkân verilen 8 inci sınıftaki öğrencilerin o öğretim yılı sonuna kadar okula devamları sağlanır. Ders yılı sonunda başarılı olanlara ilköğretim diploması düzenlenir. Başarısız olan 8 inci sınıf öğrencileri ile ara sınıflarda öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl uzatma hakkını kullanan öğrencilerin, ders yılı sonunda öğrenim belgesi düzenlenerek okulla ilişkileri kesilir. Bu durumdaki öğrenciler Açık İlköğretim Okuluna yönlendirilir. Resmî sağlık kurullarından, "Sağlık durumu, zorunlu öğrenim çağı süresince okula devam etmesi uygun değildir" hükmünü taşıyan raporu alanlar için devam zorunluluğu aranmaz, okulla ilişiği kesilir. Bu durumda okul idaresi ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri sizi "Özel Eğitim Okullarına" yönlendirir.

Çocuğuma hangi durumlarda diploma verilmez?

İlköğretim 8. sınıfı tamamlamayanlara diploma verilmezi. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 31. madde b ve ç bendine göre ,ara sınıflarda öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl uzatma hakkını kullanan öğrencilerin, ders yılı sonunda öğrenim belgesi düzenlenerek okulla ilişkileri kesilir. Bu durumdaki öğrenciler Açık İlköğretim Okuluna yönlendirilir.

Bu durumların yanı sıra çocuğunuzun nüfus kağıdı o yaşa kadar çıkarılmadıysa diploma verilmez.

[Bölüm 4]

Okuldaki Sosyal Etkinlikler

Okulda düzenlenen sosyal etkinliklerin amacı nedir?

Okulda düzenlenen sosyal etkinliklerin amacı, çocukların yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır. Sosyal etkinlikler kimi zaman da ders programlarının bir bölümünü oluştururlar. Eğitim ve öğretim sadece sınıfta yapılmaz. Sosyal etkinlikler öğretici ve geliştirici olması nedeniyle öğrencilerin akademik, sosyal ve psikolojik gelişimlerinde önemli rol oynarlar.

Sosyal etkinliklerin belirlenmesinde etkili olabilir miyim?

Bu amaçla sosyal etkinlikler kurulunda görev üstlenebilirsiniz. Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.

Öğrenci kulüplerinin işlevi nedir?

Daha önceki yıllarda eğitsel kol faaliyeti kapsamında değerlendirilen bu faaliyetler günümüzde öğrenci kulüpleri adı altında çalışmaktadır.

Okul açıldıktan ve sınıf temsilcileri seçildikten sonra en kısa sürede; sınıf temsilcileri ile okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin katılacağı toplantıda kurumun türüne, seviyesine, imkan ve şartlarına; çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özelliklerine göre de yer verilen öğrenci kulüplerinden gerekli görülenlerine ya da öğrencilerin istekleri doğrultusunda farklı kulüplerin kurulmasına karar verilir.

Ayrıca; zeka oyunları (satranç, bilardo gibi), aileye ve çevreye ekonomik katkıda bulunma (ipek böceği, mantar, kümes hayvanı yetiştirmek, halı, kilim, kumaş dokumak, turist rehberliği yapmak gibi), millî ve insanî değerleri tanıma ve tanıtma (eski eserleri, yazma kitap ve levhaları toplamak, ören yerlerini incelemek, millî folklor ürünlerini araştırmak, öğrenmek ve derlemek) öğrenci kulüpleri kurulabilir.

Öğrenci kulübü çalışma esasları nelerdir?

Öğrenci kulübü çalışmalarının yürütülmesinde aşağıdaki hususlara uyulur;
* Öğrenci kulübü ile ilgili işlerin planlanması, yürütülmesi öğrencilerce yapılır.
* Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, belirlenen öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, çalışma esaslarını, öğrencilere kulübü seçmeden önce açıklar.
* Sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, sınıflarında oluşturulan öğrenci listesinin bir örneğini danışman öğretmene, bir örneğini de okul yönetimine verir.

Çocuğum toplum örgütlerinde, yardım kurumlarında gönüllü çalışmalara katılabilir mi?

Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.

Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır.

Sivil toplum örgütlerinde gönüllü çalışma esasları nelerdir?

* Öğrenciler, bireysel olarak veya grup halinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.

* Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur.

* Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 5 saat, 4-8 inci sınıflarında 10 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında 15 saatten az olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.

* Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmalarına katılması için önceden velisinin izni alınır.

* Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların imkanlarından yararlanılır.

Okulda ne tür sosyal etkinlikler düzenlenir?

Okulda; geziler, yarışmalar, beden eğitimi, izcilik, müzik ve halk oyunları çalışmaları, yayınlar, gösteriler, tiyatro çalışmaları, defile, sergi ve kermes gibi çeşitli etkinlikler düzenlenebilir. Bu etkinlikler öğrencilerce planlanarak okul yönetimi, öğretmenler ve kulüplerde görev alan öğrencilerin aktif katılımı ile sağlanır.

Sosyal etkinliklerle ilgili öğrencilerin görevleri nelerdir?

Sosyal etkinliklerde öğrencilerden aşağıdaki görevleri üstlenmesi beklenir.
* En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.
* Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılarak yaptığı çalışmalarını kaydeder ve çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.
* Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir.
* Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.
* Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.

Okul gezileri nasıl düzenlenir?

Sosyal etkinlikler kapsamında yakın çevre, yurt içi ve yurt dışına gözlem-inceleme-araştırma veya kültürel, turizm ve ziyaret amaçlı geziler, hazırlanacak gezi planına göre yapılır. Geziler, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenir. Ancak gezi düzenlenen yerin uzaklığı sebebiyle daha uzun zaman gerektiren geziler için onay verilmesi halinde yapılamayan dersler, ilgili mevzuat doğrultusunda telafi edilir.

Ders öğretmenleri veya danışman öğretmenler, yapacakları gezi ile ilgili gezi planlarını hazırlar ve en az 15 gün önce okul müdürlüğüne verirler. Okul Müdürlüğünce geziye ilişkin belgeler, gezi onayı alınmak üzere İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. Okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içinde yapılacak gezilerle ilgili onay, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürünce, il sınırları dışına yapılacak gezilerle ilgili onay, mülkî amirce verilir. İzin onaylarında, gezilere katılacak yönetici, öğretmen, öğrenci varsa veli isimleri ile gezi planı yer alır.

Çocuğumu okul gezilerine göndermek zorunda mıyım?

Geziler eğitim-öğretimin bir parçası olarak ilköğretim ve ortaöğretim sosyal etkinlikler yönetmeliğince planlanır ve öğrenci veli izni olduğu takdirde katılmakla yükümlüdür.

Okul gezileri için para istenebilir mi?

Özel etkinlikler için okul velilerinden maddi yardım istenebilir. Okul idaresi bu etkinlikler için kendisinin ne kadar yardım yapabileceğini ve velilerden ne kadar isteyeceğini hesaplamak ve tüm velilere bunu duyurmak zorundadır. İmkanları yetersiz öğrencilerin gezi giderleri okul-aile birliklerince karşılanabilir.

Çocuğum yarışmalara katılabilir mi?

Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkan sağlamak amacıyla çeşitli yarışmalar, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenir. Yarışma konuları, sınıfın düzeyine ve programlara uygun olarak belirlenen yarışmalara tüm çocuklar katılabilirler. Yarışmalar, sınıf içi, okul içi, okullar arası ve yurt içi düzenlenebileceği gibi uluslararası da düzenlenebilir.

Okullar yayın hazırlayabilir mi?

Okullarda; Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri ile sosyal etkinliklerin amaçlarına uygun olarak öğrencilerin, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, kendilerini ifade etme, özgür, eleştirel düşünme ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirmesi amacıyla öğrenci kulüpleri ile toplum hizmeti çalışmalarını tanıtıcı nitelikte duyuru, dergi, gazete ve yıllıklar çıkarılabilir. Okul dergisi ve gazetelerinde okul, eğitim ve yakın çevresini ilgilendiren sosyo-ekonomik ve kültürel konularda resim, fotoğraf, karikatür, şiir, bilimsel ve edebî yazılarla proje çalışmalarına yer verilir.

Gösteriler, konferans ve paneller düzenlenir mi?

Okullarda, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun ve güzel sanatlara ilgi duymalarını sağlayan çeşitli gösteri, seminer, konferans, panel ve benzeri etkinlikler düzenlenir, sizin ve çocuğunuzun katılımı teşvik edilir.

Okul kütüphanesinde ne tür yayınlar bulunur?

İlköğretim kurumlarında, kurumun özelliğine göre bulundurulması gerekli kitaplar ve eğitim araçları şunlardır: Anayasa, ilgili yönetmelik, ilköğretim okulu ders programlarına yönelik Türkçe sözlük ve yazım kılavuzu, kitap ve eğitim araçları, okul öncesi eğitim programlarına yönelik kitap ve eğitim araçları, tarih ve coğrafya atlasları ve tebliğler dergisi.

İmkanlar ölçüsünde bulundurulması gereken kitap, araç ve gereçler ise şunlardır: Millî Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan ve eğitim öğretimle ilgili meslekî yayımlar, eğitimle ilgili incelemeler ve araştırmalar, broşürler, haritalar ve albümler, öğrencilerin seviyelerine uygun eserler, okulun tarihçesine ait kayıt ve kaynaklar, ünitelerle ilgili CD, disket ve kasetler, meslekî ve teknik eğitimle ilgili yazılı, sözlü ve görsel materyaller.

Okullarda bulunan su depolarının bakımı nasıl yapılır?

Okullarda su depolarına ait su tesisatının sağlam olmasına dikkat edilir. Su depoları, periyodik olarak temizlenir ve klorlanır. Suyun kesilmesi halinde veya su tesisatı bulunmayan okullarda temizlenmesi kolay, kapağı sağlam musluklu kaplarda su bulundurulur.

Okullarda oyun yeri var mıdır?

Okulda, öğrencilerin gezip oynamaları ve sportif faaliyetlerde bulunmaları için çevre imkanlarından yararlanılarak; kum havuzu, voleybol, basketbol sahaları gibi yerler ile asılma, tırmanma, denge, atlama gibi araçlar sağlanır. Bu araçların düzenli olarak bakımı ve onarımı yapılır.

Uygulama bahçesi nedir?

Bahçesi elverişli okullarda tarım çalışmaları ve denemeleri yapılır. Süs bitkileri ve ağaçlar dikilir. Çim alanları düzenlenir. Köy ilköğretim okullarının uygulama bahçelerinde uygun olan yerlere meyve ağaçları dikilir. Arıcılık ve tavukçuluk yapılabilir.

[Bölüm 5]

Okul Başarısı

Çocuğumun okul başarısını nasıl takip edebilirim?

Çocuğunuzun okul içindeki başarısını değerlendirmenizin, takip etmenizin en etkili yolu veli toplantılarına katılmanız ve sınıf öğretmeni/öğretmenleri ile bir araya gelmenizdir. Çocuğunuzun öğretmeni ile bir araya gelmenizi sağlayan veli toplantılarının tarihleri okul idaresince sizlere bildirilir. Veli toplantıları dışında okul idaresince belirlenen gün ve saatlerde öğretmenle bireysel görüşme; randevu alarak okul rehber öğretmeniyle bireysel görüşme ile çocuğunuzun başarısını takip edebilirsiniz. Bu yolla öğretmenle işbirliğinizi güçlendirmeniz mümkün olur. Ayrıca e- Okul veli bilgilendirme ekranından çocuğunuzun ders notlarını, okuduğu yayınlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Ev ödevi nedir?

Ev ödevleri, öncelikle okulda öğrenilen bilgi ve yaşantıların kalıcılığını sağlamak veya bu bilgi ve yaşantıları genişletmek amacıyla öğretmenler tarafından öğrencilere verilmektedir. Sınıftaki öğrenci sayısının fazla olması ve programda ayrılan zamanın yeterli olmaması gibi çeşitli nedenlerle öğrencilerin bireysel çalışmalarına ve uygulamalarına imkan verilemeyen durumlarda ev ödevleri, ders dışı etkinliklerin en önemlisi olmaktadır.

Ev ödevleri öğrenciye neler kazandırır?

Ev ödevleri, öğrencilerin, bilgi ve yeteneklerinin farkına varmalarını ve geliştirmelerini, eksik yönlerini tamamlamalarını, bağımsız ve düzenli ders çalışma alışkanlığı kazanmalarını, okul dışındaki bilgi kaynaklarını kullanmalarını ve verilen sorumluluğu yerine getirmeyi öğrenmelerini ve dolayısıyla derslerinde başarılı olmalarını sağlamaktadır.

Aynı zamanda ev ödevleri, anne babalara çocuklarının okul hayatıyla ilgilenmeleri için bir fırsat vermektedir. Aileler, çocuklarına uygun çalışma ortamı hazırlama, gerekli malzemeleri sağlama, istendiğinde yardımcı olma vb. gibi yollarla çocuklarının ev ödevlerinde, dolayısıyla eğitim ve öğretimlerinde önemli bir role sahip olmaktadır.

Veli olarak ev ödevlerini daha etkili hale getirmede üstüme düşen sorumluluklar nelerdir?

* Çocuklar ödevlerinin büyük bir kısmını evde yapmaktadırlar. Çocuklarınıza uygun çalışma ortamı (aydınlık, sessiz vb.) ve araç-gereç sağlamalısınız. Çocuğun rahat çalışabilmesi için dikkatini dağıtacak uyaranların olmadığı bir odasının olması, ısının ve aydınlanmanın yeterli olması ve odasında çalışması için gerekli araç-gerecinin olması ödevlerini yapmasını kolaylaştıracaktır.

* Özellikle ilköğretimin ilk yıllarında çocukların ev ödevlerini yapma zamanını planlamada güçlükler ortaya çıkabilmektedir. Küçük çocuklar genellikle oyuna veya televizyon izlemeye daha fazla süre harcayarak ödev yapmayı aksatabilmektedirler. Bu nedenle ilk yıllarda anne babalar, ödevlerin yapılacağı zamanı birlikte planlamalı, çocuğun bu plana uymasını sağlamalıdırlar.

* Çocuk yardım istediğinde çocuğun ödevini yapmaya değil, onu yönlendirmeye yönelik yardımların yapılması yerinde olacaktır. Velilerin çocuklarının sorularına ilgisiz kalmamaları, başvuru kaynaklarını göstererek uygun rehberlikte bulunmaları gerekmektedir. Anne babaların çocuklarının yerine ödevlerini yapmaları ise çocukların çalışma alışkanlığı kazanmalarını ve sorumluluk duygusunu geliştirmelerini engelleyecektir.

* Anne babalar, çocuklarının ev ödevlerini yapıp yapmadığını kontrol etmelidirler. Ayrıca çocuğun ödevini bitirince takdir edilmesi öz güven ve öz disiplinini geliştirici bir ödül olacaktır.

* Anne babalar, çocukların ev ödevlerine olan yaklaşımlarını etkileyecek olumsuz tutumlar göstermemeye çalışmalıdırlar. Anne babaların çocuklarının ödevlerine karşı aşırı ilgili veya ilgisiz, baskıcı ve arkadaşlarıyla kıyaslayıcı tutumları, çocuğun ödevlerden hoşlanmamasına ve ödevini yapamama kaygısı duymasına neden olabilir. Anne babaların çocuklarına ev ödevlerinde destek ve rehberlik veren tutumlar sergilemeleri gerekmektedir.

* Çocuğun ödevini yaparken sıkılmasını önlemek için kısa süreli aralar vermesi de sağlanmalıdır.

* Öğretmenler, anne babalar için çocukları ve onların öğrenimleriyle ilgili her türlü konuda rehber kişi durumundadır. Bu nedenle, anne babalar düzenli aralıklarla öğretmenle görüşerek, ev ödevleri hakkındaki tutum ve beklentilerini, çocuklarına ev ödevlerinde nasıl yardımcı olacaklarını da öğrenmelidirler.

Çocuğumun okul başarısı nasıl, hangi yöntemlerle değerlendirilir?

Öğrenci başarısının belirlenmesinde ülke genelinde geçerli olan ölçme ve değerlendirme esasları dikkate alınır. Bu çerçevede çocuğunuzun başarısının belirlemesinde, sınavlar, projeler, performans ödevleri, derse katılım ve ders içi performanslarından aldığı puanlar kullanılır. Değerlendirmenin amacı, geliştirme ve destekleme etkinliklerini kullanarak öğrencinin durumunu belirlemek ve etkili geri bildirimler vermektir.

Ölçme ve değerlendirme nedir?

"Bir öğrencinin, bir sınavdan 100 puan üzerinden 60 puan alması bir ölçme iken, öğrencinin aldığı 60 puan ile öğrencinin derste başarılı olup olmadığına karar verilmesi bir değerlendirmedir."

Performans değerlendirme nedir?

Öğrencinin ortaya koyduğu ürünlerin bütününe "performans" adı verilir. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturdukları çalışma, ürün ya da etkinliklerin değerlendirilmesi süreci, "performans değerlendirme" olarak ifade edilebilir. Bunun yanında performans değerlendirme için verilen etkinlikler öğrencilerin gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri problemlerle baş edebilme becerisi kazandırır.

Performans görevi nedir?

Performans görevleri, öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yaşamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır. Performans görevi, öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumlarına uygun olarak kullanmalarını gerektirir. Çok çeşitli konularda performans görevi verilebilir. Performans görevi; programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencilerin bilimsel, duyuşsal, psikomotor alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmaları kapsayan ve öğretmen rehberliğinde yaptırılan görevlerdir.

Proje görevi nedir?

Projeler, geniş içerikli ve uzun süreli performans görevleridir. Proje çalışmaları, ünitelerde yer alan kazanımları kapsayan ayrıntılı çalışmalardır. Bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Proje konusu, öğrenci tarafından veya öğretmenin hazırlayacağı listeden seçme yoluyla belirlenebilir. Öğrenci, projenin amacını, izlenecek yolları, kullanılacak malzemeleri ve karşılaşılabilecek durumları önceden planlar. Gerektiğinde öğretmeninden yardım alabilir.

Öğrenci ürün dosyası (portfolyo) nedir?

Öğrenci ürün dosyası, çocuğunuz haftalık veya günlük yaptığı çalışmalarının içinden seçilen örnekleri ve öğretmenin yaptığı sınav evrakları, resimler, fotoğraflar, boyama çalışmaları, ses veya görüntü kayıtları, proje çalışmaları, performans görevleri, kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarları, velilerden gelen bilgiler, araştırma soruları, kavram haritaları, öğrenci görüşlerini yansıtan formların toplandığı bir dosyadır.

Çocuğum ders yılı boyunca kaç tane performans görevi, proje ve sınavla değerlendirilir?

1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, sınavlar yapılmaksızın proje, performans görevi ve ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak değerlendirilir.

4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir yarıyılda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. Öğrencilerin başarıları sınavlarla birlikte proje, performans görevi ve ders içi performanslarına dayalı olarak değerlendirilir.

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje; her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans görevi hazırlar.

Proje ve performans görevleri nasıl değerlendirilir?

Projeler ve performans görevleri, öğretmence belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğretmenler, değerlendirme ölçütlerini belirlerken, öğrencilerin görüşlerinden de yararlanabilir. Öğrencilere performans görevi ve proje verilirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri önceden verilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını teslim ederler. Projeler teslim edildikleri yarıyılda değerlendirilir. Öğrencilerin ders içi performansları, bütün derslerden bir yarıyılda en az bir derse katılım puanı verilerek değerlendirilir.

Çocuğumun başarı düzeyi nasıl belirlenir?

İlköğretimde öğrencilerin başarıları dört ayrı notla, başarısızlıkları ise tek notla değerlendirilir. Buna göre verilecek puanlar ile bunların not karşılığı ve dereceleri aşağıda verilmiştir;

DERECE NOT PUAN

Pekiyi 5, 85-100

İyi 4, 70-84

Orta 3, 55-69

Geçer 2, 45-54

Başarısız 1, 0-44

Sınavlar nasıl uygulanır?

Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Aynı anda uygulanmak şartıyla sınavlarda, zümre öğretmenlerince hazırlanacak ortak sorular ve cevap anahtarı kullanılabilir. Zümre öğretmenleri, branş öğretmenlerinin bir araya gelmesi ile oluşturulmaktadır. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. Soruların yazdırılması bu süreye dahil değildir. Okulun imkanları elverdiği takdirde sınav soruları önceden çoğaltılarak sınıfa getirilir.

Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinliklerine dayalı olarak belirlenir.

Seçmeli dersler ile rehberlik ve sosyal etkinlikler notla değerlendirilmez. Ancak, karnede ve diğer belgelerde gösterilir.

Çocuğum kopya çekerse ne olur?

Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve notla değerlendirilmez. Ancak, yarıyıl notu hesaplanırken not verilmeyen sınav da sınav sayısına dahil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

Değerlendirme için yapılacak etkinliklere (sınav, proje, performans görevi gibi) katılmazsa ne olur?

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans görevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Öğrenciler, proje ve performans görevini ise öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder. Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez; diğer bir deyişle 100 üzerinden "0" puan almış olurlar. Bu puan yılsonu notuna dahil edilir ve bu duruma göre yılsonu notu hesaplanır.

Çocuğumun sağlık problemi veya bedensel engeli varsa ne yapmalıyım?

Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadırlar.

Raporda, sağlık durumları veya bedensel engelleri geçici bir süre ya da sürekli olarak beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik, teknoloji ve tasarım derslerinin tümüne ya da hangi faaliyetlerine engel oluşturduğu açıklanır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Dersin özelliğine ve katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir.

Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu, öğrencilerin velileri tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne yapılır. Usulüne uygun olarak alınmayan raporlar kabul edilmez. Alınacak raporlarda süre belirtilmemiş ise yalnız o öğretim yılı için geçerli sayılır.

Çocuğumun yarıyıl sonunda aldığı not nasıl belirlenir?

Bir dersin yarıyıl notu belirlenirken o yarıyıla ait;
a) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda, öğrencilerin proje, performans görevi ve ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak belirlenen puanların ortalamasının nota çevrilmesi ile belirlenir.

b) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda, öğrencilerin proje çalışmalarından, performans görevlerinden ve ders içi performanslarından alınan puanların, ayrı ayrı alınacak ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının ortalamasının nota çevrilmesi ile belirlenir.

Bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel, sportif ve benzeri etkinliklerde başarılı çalışmalar yapan öğrencilere, yarıyıl notunun bir not fazlası, bu etkinliklerle ilişkili olan ders öğretmeni tarafından takdir edilebilir.

Çocuğumun kişisel ve sosyal becerileri nasıl değerlendirilir?

Eğitim-öğretim sürecinin her yarıyılında öğretmenler, öğrencilerin hem öğretim programının öngördüğü becerilerdeki gelişimleri hem de toplumsal davranış kurallarındaki gelişim düzeyleri hakkında değerlendirme yaparlar. Grup değerlendirme, akran değerlendirme, öz değerlendirme, gözlem formu ve benzeri formlardan elde edilen bilgilerden yararlanırlar.

Öğrencinin gelişim düzeyi, sınıf öğretmeni veya şube rehber öğretmeni tarafından, aynı şubede derse giren diğer öğretmenlerin görüşleri de alınarak "(3) Gelişim düzeyinin üstünde", "(2) Gelişim düzeyine uygun", "(1) Desteğe ihtiyacı var" şeklinde değerlendirilir. Kişisel ve sosyal beceriler notla değerlendirilmez.

Çocuğumun hangi kişisel ve sosyal becerileri değerlendirilir?

Çocuğunuzun, bağımsız olarak çalışma, grup halinde çalışma, sınıf etkinliklerine katılma, materyalleri özenli kullanma, aldığı görevleri yerine getirme, bağımsız karar verme, planlı ve düzenli çalışma, başkalarının haklarına saygı gösterme, kendi haklarının bilincinde olma, okul ve toplum kurallarına uyma, görgü kurallarına uyma, kararlarında adil olma, etkili iletişim kurma, arkadaşlarıyla yardımlaşma, çevreyi temiz tutma, karşılaştığı sorunları çözme, yaratıcı düşünme, araştırma yapma kişisel ve sosyal becerileri değerlendirilir.

Çocuğum ne zaman karne alır?

Öğrencilerin durumlarını velilerine duyurmak için yarıyıl ve ders yılı sonunda olmak üzere iki defa karne verilir. Karne, birinci yarıyıl sonunda velilere imzalatılır ve geri alınır. Ders yılı sonunda dağıtılan karneler geri alınmaz.

Çocuğuma verilen karnede hangi bilgiler yer alır?

Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile kişisel ve sosyal becerilerine ilişkin değerlendirmeler, sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir.

Bir dersin yılsonu notu nedir?

Bir dersin yılsonu notu, öğrencinin o dersten aldığı birinci ve ikinci yarıyıl notlarının ortalamasıdır.

Teşekkür ve takdirname belgesi nedir?

Örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür" belgesi ile, 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdirname" belgesi ile ödüllendirilir.

Başarı ve üstün başarı belgesi nedir?

Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Teşekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teşekkür alanlar "Başarı" ve üç öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar "Üstün Başarı" belgesi ile ödüllendirilir.

Karne notuna itiraz hakkım var mıdır? Varsa neler yapabilirim?

Çocuğunuzun almış olduğu karne notuna itiraz hakkınız bulunmaktadır. İtirazınız için Okul Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurulabilir.

Çocuğumun kurumdan kaynaklanan veya geçerli özrü nedeniyle tek yarıyıl notu varsa, ne yapılır?

4-8 inci sınıflarda, iki yarıyılda da notu olmayanların yetiştirme kursu sonunda aldığı not bu dersleri dinleme, izleme ve sözel etkinliklere katılma boyutu değerlendirilerek o dersin yıl sonu notu sayılır. Uygulamalı derslerden birinci yarıyıl notu aldıktan sonra özrünü belgelendirenlerin de bu dersleri dinleme, izleme ve sözel etkinliklere katılma boyutu değerlendirilerek o dersin yılsonu notu sayılır.

Birinci yarıyılda özrünü belgelendiren öğrencilerden ikinci yarıyılda verilen yarıyıl notu, uygulamalı dersleri okuyan öğrencilerin sınıf geçme durumları ikinci yarıyıldaki uygulama notu da katılarak belirlenir.

Birinci yarıyıl sonunda çocuğumun seviyesindeki yetersizliklere karşın neler yapılabilir?

Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler için ikinci yarıyılın ilk ayı içinde sınıf veya branş öğretmenleri, okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve öğrenci velilerince öğrencinin, okulun ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler kararlaştırılır.

Gerektiğinde ilköğretim müfettişlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemler tutanakla tespit edilir ve uygulama sonuçları rapora bağlanır. Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfta güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına; 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şube öğretmenler kurulunda, 4 ve 5 inci sınıflarda şube öğretmenler kurulunun oluşamaması halinde okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından karar verilir.

Bu kararda, oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir. Alınan gerekçeli karar, tutanakla belirlenir ve sınıf geçme defterine işlenir. Tutanağın bir örneği öğrenci dosyasına konur, bir örneği de karar defterine yapıştırılır, ayrıca veli de bilgilendirilir.

Çocuğum hangi durumlarda sınıf tekrarı yapamaz?

Çocuğunuz;

* Birleştirilmiş sınıflarda, 3 üncü ve 5 inci sınıflar dışındaysa,
* Kaynaştırma yolu ile eğitimlerine devam eden özel eğitim gerektiriyorsa,
* Yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle okula devam edemediyse,
* 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince okula devamları sağlanan öğrencilerin başarı durumları belirlenirken, en az bir yarıyıl notu almış olmaları kaydıyla devam ediyorsa sınıf tekrarı yaptırılmaz.

Çocuğumun ders yılı sonundaki karne başarısına nasıl karar verilir?

İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki yarıyıl notunun ortalaması bütün derslerden 2'den aşağı olamaz.

Ders yılı sonunda başarısız dersi veya dersleri olan öğrencilerin durumu, öğrenci başarısının değerlendirilmesi esaslarına göre şube öğretmenler kurulunda görüşülür. Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. Okul kayıtlarına "Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ifadesi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir.

4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir dersin ağırlıklı yılsonu ortalaması hesaplanır. Öğrenci karnesi, sınıf geçme, diploma ve öğrenci kayıt defterlerine işlenir ve diploma notunun hesaplanmasında esas alınır.

Çocuğum bir üst sınıfa atlayabilir mi?

İlköğretimde 1-5 inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler.

Sınıf yükseltme sınavına değişik sınıflarda olmak üzere birden fazla da girilebilir. Ancak, sınıf yükseltme bir kez yapılır.

Ayrıca Devlet konservatuarlarına bağlı ilköğretim okullarından naklen gelen öğrenciler, meslek dersleri dışındaki diğer derslerinden başarılı olmaları halinde bir üst sınıfa devam ettirilir.

Yetiştirme kursları nedir?

İlköğretim kurumlarının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, ders yılı içinde öğretmensizlik, salgın hastalık ve doğal afet gibi nedenlerle boş geçen dersler için öğretim yılının ikinci yarıyılında yetiştirme programları uygulanır.

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) nedir? Seviye belirleme sınavının sonucu çocuğumun bir üst eğitim kurumuna geçişini nasıl etkileyecektir?

Ortaöğretime Geçiş Sisteminin unsurlarından birisi Seviye Belirleme Sınavıdır. Bu sınavın önemli bir özelliği soruların öğrencinin kazanımlarına yönelik olması ve haftalık ders saatlerine göre soru sayılarının belirlenmiş olmasıdır. Ayrıca; bu sınavlarda yabancı dil sorularına da yer verilmektedir.

Orta öğretime geçiş sisteminin işleyişi nasıldır?

Ortaöğretime geçiş için, öncelikle sınıf puanı adı verilen bir puan, daha sonra da sınıf puanlarının belli oranlar ile hesaplanmasıyla orta öğretime yerleştirme puanı belirlenir.

Sınıf Puanı (SP); seviye belirleme sınavı puanı ve yılsonu başarı puanının e- Okul sisteminde belli oranlara göre otomatik olarak hesaplanmasıdır.

Sınıf puanının hesaplanırken;

Seviye Belirleme Sınavı Puanı % 70,

Yıl Sonu Başarı Puanı %30,

oranlarında, 6., 7. ve 8.sınıflar için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

Öğrencinin 8. sınıf sonunda SP6, SP7 ve SP8 puanları oluşmuş olacaktır.

Yıl sonu Başarı Puanı (YSBP); ilköğretimin 6., 7. ve 8. sınıflarında, öğrencinin o yıl derslerden aldığı yılsonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklı puan toplamının, haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır.

YSBP = (matematik puanı x haftalık ders saati / haftalık ders saati) + (Türkçe puanı x haftalık ders saati / haftalık ders saati) + .........

Öğrencinin yıl boyunca aldığı ders notları e- Okul sistemine okul yönetimi tarafından işlenecektir. Her ders yılı sonunda bu notlar e- Okul sisteminde otomatik olarak hesaplanacaktır. Daha sonra sınıf puanının hesaplanmasında kullanılacaktır.

Ortaöğretime Yerleştirme Puanı; öğrencinin Fen Liselerine, Sosyal Bilimler Liseleri ile Anadolu türü ortaöğretim kurumları ile daha önce OKS sonuçlarına göre öğrenci alan okullara yerleştirmesinde esas olacak puandır.

Ortaöğretim Yerleştirme Puanı; 6.,7. ve 8.sınıflar için sınıf puanları üzerinden aşağıda gösterildiği oranlarda ayrı ayrı hesaplanacaktır.

İlköğretim Sınıfları Sınıf Puanı (SP) Sınıf Puanına Göre Orta Öğretime yerleştirme Oranları 6. Sınıf SP6 % 25 7. Sınıf SP7 % 35 8. Sınıf SP8 % 40 Orta Öğretime Yerleştirme Puanı OYP

Öğrencinin Ortaöğretim Yerleştirme Puanına göre, puan üstünlüğü esasına dayalı olarak ve tercihlerine bağlı kalınarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle ortaöğretim kurumlarına yerleştirme yapılacaktır. Ortaöğretime Geçiş Sisteminde Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ile Öğretmen Liselerine öğrenci yerleştirilmesi için Bakanlık her yıl okulların kontenjanları tespit ederek açıklayacak ve http://oges.meb.gov.tr adresinden ilan edecektir. Öğrenciler buna göre tercih yapacaktır. Yönerge ve konu ile ilgili diğer bilgiler için http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden yararlanılabilir.

Seviye Belirleme Sınavında testlere göre ağırlık katsayıları da aşağıda gösterilmiştir.

Testin adı Ağırlıklı Kat Sayısı Türkçe 4 Matematik 4 Fen bilgisi 3 Sosyal bilgiler 3 Yabancı dil 1 Toplam 15

Öğrencinin hedeflediği ortaöğretim kurumlarına yerleşmesinde başarıyı artırıcı en önemli unsurlardan biri öğrencinin düzenli olarak okul eğitimini takip etmesidir. Bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye http://iogm.meb.gov.tr/ adresinden haberler ve duyurular bölümünden ulaşılabilir.

Çocuğumun okulda başarılı olması için neler yapabilirim?

* Öğrenci olmanın ön koşulunun ders çalışmak ve okula devam etmek olduğu konusunda çocuğunuzu bilgilendirin. Çocuğunuzu gözlemleyin ilgi ve yeteneklerini geliştirebilmesi için onu yönlendirin.
* Başarı konusunda çocuğunuzu cesaretlendirin. Başarısızlıklarına değil başarılı olduğu derslere ve alanlara yoğunlaşmasını sağlayın. Çünkü bu alanlar çocuğunuzun yetenekli olduğu ve ilgi duyduğu alanlar olabilir. İnsanlar arasında bireysel farklılıklar olduğunu hatırlayarak başkalarıyla kıyaslamayın.
* Başarısızlığı karşısında paniğe kapılmayın, nedenlerini araştırın ve çözümü çocuğunuzla birlikte geliştirin, öğretmenine veya okulun varsa rehberlik servisine danışın.
* Çocuğunuzun meraklı olması, soru sorması, araştırma yapması ve yeni fikirler ortaya atması desteklenmesi gereken bir özelliktir. Sorularını yanıtlamaya gayret gösteriniz veya bilgiye ulaşmasına yardımcı olunuz.
* Evde çalışabileceği rahat bir mekan sağlanmasında destek olabilirsiniz. Öncelikli işinin okula hazırlanması ve ödevlerini yapmasıdır. Onun evdeki işlere destek olmasını isteyecekseniz ödevlerini bitmesini bekleyin.
* Okul ve yakın çevresinde internet kafe, kafe gibi mekanların olumsuz etkisinden çocuklarını korumak için, bu tür mekanlarda ortaya çıkabilecek psikolojik, sosyal ve fiziksel zararlar konusunda çocuğunuza bilgi verebilir, okula devamlarını yakından takip edebilirsiniz.
* Çocuğunuza her durumda senin arkandayım, seninle ilgileniyorum mesajını verin.
* Her aşamada çocuğunuzun gelişimi konusunda okul müdürü, öğretmen ve psikolojik danışman/rehber öğretmenle işbirliği içinde olun.

[Bölüm 6]

Disiplin Uygulamaları

İlköğretim yaşamı boyunca çocuğumdan beklenen davranışlar nelerdir?

Çocuğunuzdan;

* Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve başarılı olmaları,

* Bütün okul arkadaşlarının kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olduklarını unutmamaları, onur ve haklarına saygı göstermeleri,

* Öğretmenlerine, okul yöneticilerine, görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı ve hoşgörülü davranmaları,

* Doğru sözlü, dürüst olmaları, yalan söylememeleri,

* İyi ve nazik tavırlı olmaları, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları,

* Okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları,

* Kitapları sevmeleri, korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları,

* Çevrenin doğal ve tarihi güzelliklerini, sanat eserlerini korumaları ve onları geliştirmek için katkıda bulunmaları,

* İyi işler başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç olduklarını unutmamaları, geçen zamanın geri gelmeyeceğinin bilincinde olmaları,

* Millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları,

* Sigara, içki ve diğer bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları ve bu maddelerin kullanıldığı ortamlardan uzak durmaları,

* Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozan bölücü, yıkıcı, siyasî amaçlı etkinliklere katılmamaları, siyasî amaçlı sembol kullanmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet ve benzerlerini taşımamaları, bulundurmamaları ve dağıtmamaları, siyasî amaçlı davranışlarla okulun huzurunu bozmamaları,

* Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini millet, yurt ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanmaları,

* Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı kalmaları, bunun aksi davranışlarda bulunmamaları,

* Yasalara, yönetmeliklere ve toplumun etik kurallarına, millî, manevî ve kültürel değerlere uymaları beklenir.

Çocuğumun olumsuz davranışlarına yönelik uygulanacak yaptırımlar nelerdir?

İlköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencilerine; gelişim özellikleri dışındaki olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır. Bu yaptırımların uygulanmasındaki amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması, öğrencinin yaptığı davranışlarının farkına vararak bu davranışlarının olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır.

Uyarma yaptırımını gerektiren davranışlar nelerdir?

Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak, bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranışlar için "Uyarma" süreci uygulanır. Uyarma yaptırımını gerektiren davranışlar şunlardır:

* Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı tekrar etmek.

* Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alışkanlık haline getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak.

* Yatılı okullarda öğrenci dolaplarını farklı amaçlarla kullanmak, yasaklanmış malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolabını bir başkasına devretmek.

* Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getirmek ve bunları kullanmak.

* Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek.

* Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek.

* Görgü kurallarına uymamak.

* Okul kütüphanesinden veya laboratuarlardan aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında teslim etmemek veya geri vermemek.

Uyarının türleri ise şunlardır:

* Sözlü uyarma; öğretmenin öğrenciyle görüşme sürecini oluşturur. Olumsuz davranışın neden yapılmaması gerektiği, öğrenciden beklenen davranışın neler olabileceğini anlaması sağlanmaya çalışılır. Olumsuz davranışların devamı halinde kendisine uygulanabilecek yaptırımların neler olabileceği konusunda uyarılır.

* Öğrenci ile sözleşme imzalama; öğrencinin sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz davranışlarını sürdürmesi halinde öğrenci ve öğretmenler arasında bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme sonucunda öğrenci sergilediği olumsuz davranışlarını değiştirmeyi kabul ettiğine ilişkin sözleşmeyi imzalar.

* Veli ile görüşme; öğretmen, öğrencinin bu olumsuz davranışları sürdürmesi halinde veliyi okula davet eder. Okul yöneticilerinden birinin de katılımı ile yapılan görüşmede öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımları veliye bildirilir. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. Bu aşamalardan sonra öğrencinin olumsuz davranışlarını sürdürmesi durumunda; öğretmen, yazılı belgelerin bulunduğu dosyayı hazırlayacağı raporla birlikte görüşülmek üzere öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna verir.

Kınama yaptırımını gerektiren davranışlar nelerdir?

Kınama, öğrenciye, yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınmasının, okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir.

Kınama yaptırımını gerektiren davranışlar şunlardır:

* Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak.

* Okulun kurallarını dikkate almayarak, kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı etkinliklerin yapılmasını engellemek.

* Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek, kopya çekmek, resmî evrakta değişiklik yapmak.

* Okulda bulunduğu halde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan davranışlarda bulunmak.

* Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak.

* Okulda ya da okul dışında sigara içmek.

* Okulda kavga etmek.

* Okulun araç-gerecine zarar vermek.

* Başkasının malını haberi olmadan almak.

* Öğrencilerin eşya ve araç-gerecine kasıtlı olarak zarar vermek.

* Dersin veya ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak.

* Okul ile ilgili mekan ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dışında kullanmak.

* Yatılı okullarda gece izinsiz olarak dışarıda kalmak.

Okul değiştirmeye neden olan davranışlar nelerdir?

Okul değiştirme, öğrencinin, bir başka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir.

Okul değiştirme yaptırımını gerektiren davranışlar şunlardır:

* Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak veya başkalarını da bu tür davranışlara zorlamak.

* Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak.

* Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak.

* Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak.

* Okul ile ilgili mekan ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dışında kullanmayı alışkanlık haline getirmek.

* Okul içinde ve dışında; siyasi parti ve sendikaların propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere katılmak.

* Herhangi bir kurum ve örgüt adına yardım ve para toplamak.

* Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce ve inançlarına göre ayırmak, kınamak, kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak.

* Başkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alışkanlık haline getirmek.

* Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek.

* Okula, derslere, sınavlara girilmesine ve bunların sağlıklı yapılmasına engel olmak.

* Okul içinde ve dışında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak.

* Yatılı okullarda gece izinsiz olarak dışarıda kalmayı alışkanlık haline getirmek.

* Okul ile ilişiği olmayan kişileri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak.

* Kendi yerine başkalarını sınava katmak, başkasının yerine sınava girmek.

* Alkol veya bağımlı maddeleri kullanmak veya bulundurmak, başkalarını kullandırmaya teşvik etmek.

* Kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymamakta ısrar etmek.

Yaptırımlardan veli olarak haberim olacak mı?

Yaptırım öğrenci velisi olarak size bildirilir. Öğrencinin olumsuz davranışının psikolojik bir nedene bağlı olabileceği durumlarda sağlık merkezine yönlendirilmesi, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince yapılır ve bu durum ile ilgili veli bilgilendirilir. Okulun ve öğrencilerin mallarına verilen maddî zararlar, o öğrencinin velisine ödettirilir.

Çocuğum ile ilgili alınan kararlara itiraz etme hakkım var mı? Var ise nasıl itiraz edebilirim?

Öğrenci velisi, öğrenci hakkında verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren beş işgünü içinde okul müdürlüğüne itirazda bulunabilir. Okul müdürlüğü uyarma ve kınama yaptırımı ile ilgili itirazları inceler. Okul değiştirme yaptırımı ile ilgili dilekçeyi ve dilekçede belirtilen itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini belgeler ile birlikte dilekçenin okul yönetimine verildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna gönderir. İtiraz işlemleri sonuçlanıncaya kadar yaptırım uygulanmaz.

Yaptırımlar çocuğumun dosyasına işlenir mi? Hangi durumlarda silinir?

Uygulanan yaptırım, öğrencilerin dosyalarına işlenir. Bu davranışları bir daha tekrarlamamaları ve iyi hallerinin görülmesi durumunda, öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, ders yılı sonunda yapılacak toplantıda alacağı kararla yaptırımlar, öğrencilerin dosyalarından silinebilir. Ancak, ders yılı sonu itibarıyla yaptırımın kaldırılamaması durumunda karar, ileriki dönem veya ders yılı sonunda da alınabilir.

[Bölüm 7]

Veli Katılımı

Veli olarak okulun hangi faaliyetlerine katılabilirim?

Okula başlayan çocuğunuzun eğitim yükünü sizinle paylaşan ve yeni bağımsız yaşam becerileri kazanmasını sağlayan okuldaki profesyonellerle (öğretmen, rehber öğretmeni, okul idarecisi vb.) geliştireceğiniz işbirliği çocuğunuzun başarısını artıracaktır. Bu süreçte okul sisteminin içine katılımınızı sağlayacak önemli araçlardan biri hiç kuşkusuz veli toplantıları ve veli konferanslarıdır. Bunların dışında başta okul aile birlikleri, okul gelişim yönetim ekibi vb. araçlar da sizin sisteme dahil olmanızı sağlayacaktır.

Veli toplantılarının amacı nedir? Katılım zorunlu mudur?

Veli toplantıları öğrencilerin süreç içerisinde yaptıkları faaliyetleri değerlendirme sonunda aldıklar notların öğrencilerin her türlü gelişimleri ve davranışsal problemlerinin veliye aktarılması amacıyla okulda yapılan toplantılardır. Ayrıca okul ile ilgili genel bazı bilgiler de paylaşılır. Katılım çocuğunuzun gelişimini izleyebilmeniz açısından gereklidir.

İster tek bir şubenin velilerine, isterse tüm okul velilerine yönelik olsun, her veli toplantısında gündem maddelerinin neler olduğu, toplantının okulun hangi biriminde, ne zaman yapılacağı -mümkünse bir hafta önceden velilere duyurulur.

Veli konferansının amacı nedir?

Öğrencilerin eğitim ve gelişim süreçleri ile ilgili çeşitli konularda bilgi vermek amacıyla uzmanlar veya okul personeli tarafından velilere yönelik konferans, seminer gibi uygulamalar gerçekleştirilebilir. Velilere yönelik konferans ve seminer gibi toplantılarda şu gibi konular ele alınabilir: Okula başlama, okul fobisi, gelişim dönemi özellikleri (velileri çağrılacak çocukların yaş düzeylerine göre), ilköğretim çağı çocuklarında karşılaşılan problemler, öğrenme güçlüğü, ergenlerle iletişim vb.

Veli bilgilendirme toplantısının amacı nedir?

Veli bilgilendirme toplantısı, yöneltme yönergesi ile sisteme giren yeni bir uygulamadır. Yöneltme çalışmalarının amacına uygun gerçekleştirilebilmesi için işbirliğinin sağlanabilmesi ve velilerin de uygulamaya dahil edilmesi gerekir. Bir üst öğretim kurumuna veya mesleğe yöneltme sürecine velinin de katılabilmesi, öncelikle konu hakkında bilgilendirilmesi ile başlar. Yöneltme faaliyetleri ile ilgili bilgi aktarılması, yöneltme sürecinin paylaşılması veli bilgilendirme toplantılarının temel amacıdır.

Okul-aile birliği nedir ve görevleri nelerdir? Nasıl üyesi olabilirim?

Ailenin eğitim ortamlarındaki etkin katılımının en önemli aracı Okul-Aile Birlikleridir. Okul-aile birlikleri okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenci velilerinden oluşur. Okul-aile birliklerinde okulda daha önce görev yapmış yöneticiler, öğretmenler, mezunlar ve hayırseverlere onur üyeliği de verilebilir. İsteyen veliler okul-aile birliği seçimlerine katılarak görev alabilirler.

Okul-aile birliği, okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve okula maddî katkı sağlamak üzere kurulur. Okul-aile birliği kurulduğu okulun adını alır.

Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddî imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir, maddî katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların bünyesinde bulunan kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler.

Gönüllü veli nedir?

Gönüllü veli; proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerine yardımcı olan, etkinliklerin, bireysel veya gruplar halinde yapılmasına katkı sağlayan, okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olan, gerektiğinde çalışmalara maddî destek sağlayan kişidir.

Gönüllü veli nasıl belirlenir?

Öğretim yılı başındaki okul-aile birliği toplantısında, gönüllü velilerin görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonra, öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda Gönüllü Veli Başvuru Formları dağıtılır ve bu formların doldurularak daha sonra kurulacak olan sosyal etkinlikler kuruluna teslim edilmesi istenir.

Okul Gelişim Yönetim Ekibi nedir ve görevleri nelerdir? Nasıl üyesi olabilirim?

Okul-Aile Birliğinin yanında velilerin katılımını öngören okuldaki diğer bir oluşumda, "Okul Gelişim Yönetim Ekibi"dir.

İlköğretim okullarında; paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısını arttırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde planlı ve sürekli gelişim sağlamak amacıyla "Okul Gelişim Yönetim Ekibi" kurulur. Okul gelişim yönetim ekibinde en az iki veli görev alır. Bu veliler, tüm sınıfların veli temsilcileri arasından seçilir.

[Bölüm 8]

Okuldaki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik nedir?

Rehberlik, bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, çağdaş dünyanın ihtiyacı olan, mutlu ve üretken insanlar olabilmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması amacıyla uzman kişilerce yapılan psikolojik yardımlardır.

Psikolojik danışma nedir?

Psikolojik danışma, bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bireyle yüz yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir. Okullarda psikolojik danışma hizmetinden, çeşitli uyum sorunlarını çözmek isteyen, başarısızlık, karar verme güçlüğü gibi problemleri olan öğrenciler yanı sıra kendini tanımak ve geliştirmek isteyen herkes yararlanabilir. Bu hizmet, alanda yetişmiş uzman kişilerce (psikolojik danışman) verilir. Bütün psikolojik danışma hizmetleri, rehberlik hizmetleri içersindedir.

Psikolojik danışman (Rehber öğretmen) kimdir?

Psikolojik danışman, eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti veren, üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında lisans eğitimi almış kişidir.

Okul rehber öğretmeninin (Psikolojik danışmanın) görevleri nelerdir?

Okul rehber öğretmeninin görevleri şunlardır:

* Okul rehber öğretmeni, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını okulun türüne, sınıf düzeylerine ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenler.

* Rehberlik programının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder.

* Okulun tür ve özelliklerine göre gerekli eğitsel ve rehberlik etkinliklerini planlar, uygular ve uygulanmasına rehberlik eder.

* Bireysel rehberlik hizmetlerini, rehberlik ilkelerine uygun biçimde yürütür.

* Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütür.

* Bireysel rehberlik hizmetleri kapsamında eğer bu konuda eğitimi var ise psikolojik danışma yapar.

* Öğrencilerin mezun olacağı dönemde, okuldaki eğitim-öğretim sürecindeki gelişimini, yönlendirilmesi açısından önemli özelliklerini ve bu konudaki önerilerini içeren bir değerlendirme raporunu, sınıf rehber öğretmeni, veli, öğrenci ve okul yönetiminin iş birliğiyle hazırlar. Bu raporun aslını öğrenci gelişim dosyasına koyar, bir örneğini de öğrenciye veya velisine verir.

* Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa ve kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)nin iş birliği ile verir.

* Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtları tutar ve istenen raporları düzenler.

* Okula bir alt öğrenim kademesinden veya nakil yoluyla gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını inceler, sınıf rehber öğretmeniyle işbirliği içinde değerlendirir.

* Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yönetilmesi konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenine bilgi verir ve iş birliği yapar.

* Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler.

* Ders yılı sonunda bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlar.

Çocuğum rehber öğretmene hangi durumlarda ve nasıl başvurabilir?

Çocuğunuz, rehber öğretmene şu durumlarda başvurabilir:

* Çocuk, okulda veya çevresinde uyumsuzluk, başarısızlık, karar verme güçlüğü gibi sorunlar yaşıyor ve bunları çözmek istiyorsa,

* Çocuk, bir okula yeni başladığında eğitim yılı başında okulu, kurallarını, işleyişini, derslerin amaçlarını, çalışma yöntemlerini tanımak, okul ve çevrede ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı hakkında bilgi edinmek istiyorsa,

* Çocuk, yetenekleri, ilgileri, özellikleri, güçlü ve sınırlı yönleri hakkında bilinçlenerek kendini tanımak ve geliştirmek istiyorsa,

* Çocuk, ilköğretimini tamamladığında kendine uygun devam edebileceği üst öğrenim kurumlarını, bunların yapısını, giriş koşullarını öğrenmek istiyorsa,

* Çocuk, okuldaki ve çevredeki eğitsel ve kültürel etkinlikler, yardım hizmetleri, yararlanabileceği kurumlar, mezun olduktan sonraki iş olanakları gibi kendini geliştirmek için bilgilere ihtiyaç duyuyorsa başvurabilir.

Bir veli olarak rehber öğretmene ben de başvurabilir miyim?

Bir veli olarak çocuğunuzun tüm sorunları ve/veya çocuğunuza yönelik tutumlarınızı görüşmek için ona başvurabilirsiniz. Rehber öğretmen, başvurunuza yönelik gerekli rehberlik hizmetlerini sunar.

Çocuğumun kendini yeterli hissetmesi için neler yapabilirim?

* Çocuğunuz her ne yaparsa yapsın ona değer verdiğinizi ve kabul ettiğinizi bilmesini sağlayın.

* Onun davranışlarından dolayı olumsuz duygular hissettiyseniz, bu duygunuzu onunla paylaşın.

* Çocuğunuzun ondan ne istediğinizi bilmesini sağlayın. Bu ona alternatif davranışları öğrenmesi için bir şans verecektir.

* Çocukların duyguları, gözlemleri ve algıladıklarını mutlaka dinleyin. Çocukları dinlemek onların öz saygılarını artırmaktadır. Size bir şeyler söylemek istediğinde, gerçekten ona zaman ayıramayacaksanız uygun olmadığınızı ve ne zaman uygun olacağınızı söyleyin.

* Çocuğunuzun korkularını ve negatif duygularını onları reddetmektense ciddiye alın ve onları yenmesine ve kendi çözümünü bulmasına izin verin.

* Çocuklar kötü bir şey yaptıklarında ilgi çekmek, iyi bir davranışta bulunduklarında da onaylanmak istemektedirler. Yaptıkları, her gün yapılan sıradan bir şey bile olsa, yaptıklarını mutlaka onaylayın.

* Zamanınız sınırlı olmasına karşın çocuğunuzla birlikte zaman geçirmeye çalışın.

* Çocuğunuzun problemlerini çözmek, bir işi başarmak ve kendi yeteneklerini keşfetmesi için fırsatlar sunmalısınız.

* Çocuğunuzun düşüncelerine, tercihlerine ve özel eşyalarına saygı gösterin, onu yargılamayın.

* Her çocuğun yetenekli olduğu alanlar farklılık gösterir. Bu nedenle çocuğunuzun başarılı olduğu alanları keşfedin ve onu, yeteneklerini göstermesi konusunda cesaretlendirin. Bu alanda kazandığı başarı ve güven duygusu, diğer alanlardaki başarısını da artıracaktır.

* Çocuklar sözel olmayan davranışlara karşı çok duyarlıdırlar. Çocuğunuza sevginizi sözel ifadeler yanı sıra kucaklama ve okşama gibi fiziksel davranışlarla da ifade edin.

* Çocuklarla konuşurken, onlardan yüksekte olmamaya, onların göz seviyesinde konuşmaya dikkat ediniz.

* Çocuğunuza çelişkili mesajlar vermekten kaçınınız. Sözlerinizle vücut dilinizin birbirine uymasına dikkat ediniz.

Rehberlik ve Araştırma Merkezinde ne tür hizmetler verilir?

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, il ve sorumlu oldukları ilçelerde her yönüyle özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Çocuğum için Rehberlik ve Araştırma Merkezi hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim? Başvuru nasıl yapabilirim?

Çocuğunuz bulunduğu okulun rehberlik ve danışma servisi, çeşitli sağlık kurum ve kuruluşları tarafından zihin, duygu ve sosyal yönden uyumsuzluk, gelişimdeki gerilik, öğrenme güçlüğü ve okul başarısızlığı, çeşitli bedensel engeller gibi nedenlerle gönderildiyse veya bireysel olarak RAMne başvurabilirsiniz. RAMden randevu almak için okulunuzun rehber öğretmeni ya da rehberlik hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcısından yardım alabilirsiniz.

Yöneltme nedir?

Eğitim süreci içinde öğrencilerin ilgi, eğilim ve yetenekleri doğrultusunda, aynı zamanda ülkenin ihtiyaç ve koşulları da dikkate alınarak, üst öğrenime, belli eğitim ve iş/meslek alanlarına yönlendirilmesine yöneltme denir. Yöneltme, bir süreçtir ve öğrencinin öğrenimi boyunca ev ve okul ortamında sürekli gözlenmesi ve değerlendirilmesi, onun ilgi, istek, yetenek ve kişilik özellikleri doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Yöneltmede herkesin başarılı ve mutlu olabileceği bir programa devam etmesi amaçlanmaktadır.

Yöneltme kararını kimler verir? Bu kararın bağlayıcılığı var mıdır?

Yöneltme kararı, yönetici, okul rehber öğretmeni, sınıf rehber öğretmeni, eğitimden sorumlu diğer öğretmenlerin görüşleri, ailenin beklentileri, koşulları ve çevrenin olanakları dikkate alınır. Öğrencinin kendi geleceğini planlama ve geleceğine yönelik karar verme hakkına sahip olduğu için bu kararı vermesi yönünde okul ve veli tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Son karar öğrencinin ve ailenindir. Okul bu konuda karar için gerekli bilgiyi sağlamak ve alternatifleri göstermekle yükümlüdür.

Çocuğumun ilköğretim sonrası gidebileceği üst öğrenim kurumları nelerdir?

Çocuğunuz Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Özel Fen Liseleri, Özel Anadolu Liseleri, Öğretmen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, İmam Hatip Liseleri ve Güzel Sanatlar Liseleri gibi çeşitli üst öğrenim kurumlarına gidebilir.

Çocuğumu bir üst öğrenim kurumuna gönderirken nasıl seçim yapmalıyım? Bu konuda kimden ve nasıl yardım alabilirim?

Çocuğunuz bir üst öğrenim kurumuna okulunun yöneltmeyle ilgili görüşlerini dikkate alarak çocuğunuz ile birlikte seçim yapmalısınız. Unutmayınız ki çocuğunuz istemediği bir okulda eğitimine devam ederse, başarılı ve mutlu olması mümkün değildir. Bu konuda okul rehber öğretmeninden yardım alabilirsiniz.

[Bölüm 9]

Özel Eğitim

Özel eğitim nedir?

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.

Çocuğumun engel düzeyini öğrenmek için hangi kuruma başvurmalıyım?

Çocuğunuz zihinsel, bedensel ve/veya ruhsal açıdan engelliyse, engel derecesini öğrenmek ve hangi okullarda eğitim göreceğine karar vermek üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak hizmet veren Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine başvurmalısınız. Bu nedenle ilk olarak ikamet ettiğiniz semte en yakın RAMne müracaat etmeniz gerekmektedir. Bu başvuru neticesinde, merkezdeki uzman kişilerin oluşturduğu, sizin de içinde yer aldığınız özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından çocuğunuzun eğitim planlaması gerçekleştirilir. Bu planlama her yıl yeniden değerlendirilerek gelişmeler doğrultusunda gözden geçirilir.

Özel gereksinimli çocukların okul ve kurumlara kaydında hangi belgeler istenir?

a) Nüfus cüzdanı sureti

b) İkametgah belgesi

c) Fotoğraf

ç) Yatılı okul ve kurumlar için sağlık kurulu raporu

d) Ortaöğretim kurumları ile iş okullarına kayıtta ilköğretim diploması

e) Yerleştirme kararı alınmış öğrenciler için özel eğitim hizmetleri kurulu kararının bir sureti

Bu planlama kapsamında görme, ortopedik, işitme, dil-konuşma, ses bozukluğu, zihinsel ve ruhsal yönden engelli çocuklardan özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam etmeleri uygun görülenlerin eğitim giderlerinin, her yıl bütçe uygulama talimatında belirlenen miktarı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır (3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ek madde 3).

Eğitim giderlerinden yararlanabilmem için gerekli belgeler nelerdir?

* Çocuğunuz herhangi bir kuruma/okula devam ediyorsa sizin veya devam ettiği okul/kurum yönetiminin yazılı başvurusu

* Çocuğunuzun devam ettiği okul/kurumun rehberlik servislerinden alacağınız bireysel gelişim raporu

* Herhangi bir okula/kuruma kayıtlı olmayan bireyler için Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı bulunan Rehberlik ve Araştırma Merkezi sorumluluk bölgesinde ikamet ettiğini gösteren belge

* Gerektiğinde tıbbi tanılama ile ilgili sağlık kurulu raporu

Her aşamadaki tanılamada, çocuğun eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri planlanır, en uygun eğitim ortamına yerleştirilmesine karar verilir. Tanılama, değerlendirme ve yerleştirme sürecinin her aşamasında ailenin de görüşü alınarak katılımı sağlanır.

Özel eğitimin temel ilkeleri nelerdir?

Türk Millî Eğitimini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda özel eğitimle ilgili temel ilkeler şunlardır:

* Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.

* Özel eğitime erken başlamak esastır.

* Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür.

* Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitsel performansları dikkate alınarak, amaç, muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.

* Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitasyonlarını sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır.

* Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır.

* Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitim gerektiren bireylerin örgütlerinin görüşlerine önem verilir.

* Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır.

Özürlü raporu almak çocuğumun eğitim sürecini ve sonraki aşamaları (işe alınma, askerlik v.b.) nasıl etkiler?

Eğer çocuğunuzda zihinsel, bedensel veya ruhsal açıdan herhangi bir sorun varsa özürlü raporu almak yararlı olacaktır. Bu rapor sayesinde, normal gelişim gösteren akranlarının devam ettiği okul öncesi kurumlarında veya ilköğretim okullarında kaynaştırma uygulamalarına dahil edilerek gelişimsel ve akademik yönden destek sağlayabilecektir. Ayrıca özel eğitim kurumlarından da çocuğunuzun ihtiyaçları doğrultusunda alınacak eğitimler karşılığında devlet desteği alabilir ve ekonomik yönden sıkıntı yaşamayabilirsiniz. Buna ilaveten sadece eğitim açısından değil yaşamı boyunca da özürlü raporuna sahip bireyler bazı fırsatlardan yararlanabilir. Örneğin; askerlikten muaf olma, işe alınma durumlarında engelli kontenjanından yararlanma bunlardan birkaçıdır.

Özürlü raporu aldıktan sonra benim ve çocuğumun hakları nelerdir?

Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların yaşam kalitesinin arttırılması, yaşatılması, korunması ve gelişimleri açısından birtakım ilke ve standartlar getirmiştir. Özürlü çocuk için yaşam kalitesi, çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanması yanında, daha nitelikli eğitim, daha yüksek standartta sağlık ve beslenme, daha düşük oranda yoksulluk, uygun bir çevrede aile içinde yetişme, daha yaygın fırsat eşitliği, daha geniş bireysel bağımsızlık, daha zengin bir kültürü tanımlamaktır. Dolayısıyla nitelikli bir eğitimden faydalanarak gelişimsel açıdan ilerlemek, ailesiyle beraber sağlıklı bir ortamda yaşamak her çocuğun hakkı olduğu gibi özel gereksinimli çocuğun da hakkıdır. Ebeveynlerinden birisinin bile devlete bağlı bir kurumda çalışıyor olması da eğitimin bedelinin kurum tarafından karşılanmasını sağlamaktadır. Ebeveynlerin gerek eğitim ve gerekse ulaşım bedellerini ödememeleri ekonomik yönden rahatlatıcı bir husustur.

Özel eğitim sınıfı nedir? Bu sınıflara hangi öğrenciler devam edebilir?

Özel eğitim sınıfları, okul ve kurumlarda, durumları ayrı bir sınıfta eğitim görmeyi gerektiren öğrenciler için yetersizlik türü, eğitim performansları ve özelliklerine göre açılan sınıflar olarak tanımlanmaktadır. Bu sınıflarda aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görmektedir.

Çocuğunuzun engellinin tipi ve derecesi tıbbi olarak tanılandıktan sonra aldığınız heyet raporu ve bağlı olduğunuz ilçedeki RAMnden aldığınız rapor ile onun gelişimini en iyi şekilde destekleyecek okullara kayıt yaptırmanızda fayda vardır. Eğer çocuğunuz gelişimsel açıdan ilköğretim programlarını takip edebilecek bir yapıya sahip değilse, o zaman engel tipine göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren özel ilköğretim okullarını tercih edebilirsiniz. Bunlar;

1. Görme engelliler okulları

2. İşitme engelliler ilköğretim okulları ve meslek liseleri

3. Ortopedik engelliler ilköğretim okulları ve meslek liseleri

4. Eğitilebilir zihin engelliler okulları

5. Öğretilebilir zihin engelliler okulları

6. Otistik çocuklar eğitim merkezleri

7. Bilim ve sanat merkezleridir.

Özel ilköğretim okulları ve meslek liseleri ile eğitim merkezlerinin verdiği hizmetler hakkında detaylı bilgi almak için MEB Özel Eğitim Genel Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve RAMne müracaat edebilirsiniz.

Özel eğitim sınıflarında nasıl bir eğitim verilir?

Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfları olabileceği gibi farklı eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları da mevcuttur. Bulundukları okulun/kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıflarındaki öğrenciler, bulundukları okul veya kurumda uygulanan eğitim programı takip ederler. Bu program temel alınarak, öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda bireyselleştirilmiş eğitim planları hazırlanır. Bulundukları okulun veya kurumun eğitim programından farklı eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıflarında eğitim alan öğrenciler, yetersizlik türüne göre hazırlanan özel eğitim programını takip ederler. Öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlanırken takip ettikleri bu eğitim programı temel alınır.

Genellikle özel eğitim sınıflarında görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görev yapar. Bu sınıflara, öğrencilerin yetersizlik türüne göre öğretmen görevlendirmesi yapılır.

Bulundukları okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıflarında görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için açılan özel eğitim sınıflarının 1-5 inci sınıflarında dersler sınıf öğretmenleri, 6-8 inci sınıflarında ise alan öğretmenleri tarafından okutulur. 4-5 inci sınıflarda beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi, bilgisayar, yabancı dil dersleri alan öğretmenleri tarafından okutulabilir. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır. Görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için açılan özel eğitim sınıflarının dışındaki sınıflarda 1-8 inci sınıflarında dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. 4-8 inci sınıflarda beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ile 6-8 inci sınıflarda teknoloji ve tasarım dersi alan öğretmenleri tarafından okutulabilir.

Bulundukları okulun veya kurumun eğitim programından farklı eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıflarında ise; dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. 4-8 inci sınıflarda beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, iş eğitimi dersleri alan öğretmenleri tarafından okutulabilir. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır. Bu sınıflar ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatleri bakımından okulda/kurumda uygulanan programa uyarlar.

Özel eğitim sınıfından mezun olunca diploma verilir mi?

Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere kayıtlı bulunduğu okulu veya kurumu tamamlayan yetersizliği olmayan diğer öğrencilere verilen belge verilir.

Özel eğitime gereksinim duyan 5 yaşındaki çocuğuma nerede eğitim aldırabilirim?

Erken çocukluk dönemindeki özel eğitim hizmetleri ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi temeline dayalı olarak evlerde ve özel eğitim kurumlarında sürdürülür. Tanısı konulmuş özel eğitim gerektiren çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunludur. Bu eğitim özel eğitim okulları ile diğer okul öncesi eğitim kurumlarında kaynaştırma eğitimi şeklinde verilebilir. Gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak, özel eğitim gerektiren çocukların okul öncesi eğitim süreleri uzatılabilir. Özel eğitim gerektiren çocukların diğer çocuklardan daha fazla ve erken bir şekilde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanma ihtiyaçları vardır. Bu nedenle okul öncesi eğitim bu çocuklar için zorunludur. Bilinmektedir ki, erken tanı ve müdahale özel eğitimde başarının temel taşlarından biridir.

İlköğretimde özel eğitim hizmetleri nelerdir?

Okulöncesi eğitimini tamamlayan veya zorunlu ilköğretim çağına gelmiş özel eğitim gerektiren çocuklar için hazırlık sınıfları açılabilir. Hazırlık sınıflarının amacı, öğrencilerin gelişim ve bireysel özellikleri ile gereksinimleri doğrultusunda onları örgün eğitimi izleyebilecekleri duruma getirmektir.

Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ilköğretimlerini,

* Kaynaştırma uygulamaları yoluyla normal gelişim gösteren akranları ile bir arada eğitim görecekleri sınıflarda,

* Zorunlu öğrenim çağındaki bireylerden ilköğretim programları veya bu programa denkliği kabul edilen bir özel eğitim programını takip edebilecek durumda olan çocuklar için ilköğretim okulları bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarında

* Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için açılan ilköğretim okullarında eğitimlerini sürdürebilirler.

Çocuğun hangi okuldan en iyi şekilde fayda sağlayacağına ilişkin kararı, eğitsel tanılaması doğrultusunda RAMleri karar verir. İlköğretim programlarının amaçlarını gerçekleştirecek durumda olmayan çocuklar ise eğitimlerini, gelişim alanlarındaki performans düzeylerine göre hazırlanmış eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim okul ve kurumlarında sürdürürler.

İlköğretim okullarını bitiren öğrenciler genel, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına yönlendirilirler. İlköğretim programlarına denk olmayan eğitim programlarını tamamlayan özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ise özelliklerine uygun okul ve kurumlara yönlendirilirler.

Çeşitli nedenlerle ilköğretimlerini tamamlayamayan, zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan bireyler Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulunda eğitimlerini sürdürebilirler. Özel eğitim gerektirdiğini Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan alınacak belge ile belgelendirenlerde yaş kaydı aranmaz.

Çocuğumun özrü varsa normal bir ilköğretime gidebilir mi? Kayıt yaptırabilir miyim?

Çocuğunuzun özür tipi ve derecesine bağlı olarak, ilköğretim seviyesine uygunluğu ve normal akranlarıyla aynı eğitimden faydalanabilirliği, özel eğitim kurumlarından aldığı destek eğitim ile mümkündür. RAMinden alınacak olan çocuğun kaynaştırmaya uygun olduğuna dair yazı ile oturduğunuz semtte size en yakın ilköğretim müdürlüğüne müracaat ederek raporlarınızı verebilir ve kaynaştırma eğitiminden faydalanabilirsiniz. Ancak ilköğretime kayıt yaptırsanız bile özel eğitim desteğini kesmemenizde fayda vardır.

Özel eğitim kapsamında aile eğitimleri var mıdır?

Aile eğitimi, tüm eğitim kademelerinde çocuğun eğitimine katkı sağlamak amacıyla aileye verilecek her türlü rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini içeren bir eğitimdir. Aile eğitim programları; aile eğitiminde esas olacak genel ilke ve amaçlar doğrultusunda çocuğun yetersizliği, gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve ailenin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanır ve yürütülür. Aile eğitimi hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yapılır. Aile eğitim programları, RAMlar, özel eğitim okul ve kurumları, kaynaştırma uygulamaları yapılan okullar tarafından hazırlanır ve yürütülür.

Aile eğitimi hizmetleri, çocuğun ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel, grup ya da uzaktan eğitim şeklinde yürütülür. Aile eğitim programları ailenin katılımıyla bir yıllığına planlanır ve ihtiyaçlar doğrultusunda her yıl yeniden geliştirilerek uygulanır. Aile eğitimi hizmetleri, kurumlarda yürütülür. Ancak, ihtiyaç halinde bu hizmet evlerde de yürütülebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için çocuğunuzun devam ettiği okul idaresinden bilgi alabilirsiniz.

Üstün yetenekli çocuğum da özel eğitim imkanları kapsamında değerlendirilebilir mi?

Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan gündüzlü (yatılı olmayan) özel eğitim kurumları bulunmaktadır. Bu okullarda bireysel eğitim-öğretim yapılması esastır. Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde, sosyal ve duygusal gelişim bütünlük içerisinde ele alınır. Kurumdaki eğitim-öğretim etkinlikleri, öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumlarındaki programlara destek olacak şekilde planlanır ve yürütülür. Eğitim-öğretim süreci; çocuk, veli, okul ve kurumun iş birliğinde devam ettirilir. Bu tür okullara ilişkin bilgilere ilçenizdeki il milli eğitim müdürlüklerine ve bağlı bulunduğunuz il/ ilçe rehberlik araştırma merkezine başvurarak ulaşabilirsiniz.

Çocuğum yatarak tedavi görüyor. Eğitimine devam etmesi için neler yapılabilir?

Resmî ve özel sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören ve/veya süreğen hastalığı olan zorunlu öğrenim çağındaki bireylerin eğitimlerini sürdürmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler arasında imzalanan protokole göre hastanelerin bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları açılmaktadır.

Eğitim hizmeti, veli olarak sizin yazılı isteğiniz ve çocuğunuzun tedavisinden sorumlu hekim/hekimlerin yazılı görüşü ile sağlanır. Çocuğun kayıtları, kayıtlı bulunduğu okulda kalır. Kayıtlı olmayan çocukların kaydı ise hastanenin bulunduğu bölgedeki bir okula/kuruma ya da ikamet ettiği yerleşim birimindeki bir okul veya kuruma yapılır. Hastane ilköğretim okullarında eğitim alan her çocuk için geçici kayıt formu düzenlenir. Başarı durumunun değerlendirilmesi, kayıtlı bulunduğu okuldaki diğer öğrenciler gibi yapılır. Ancak, çocuğun durumu ve özelliğine göre değerlendirme şekli, yöntem ve tekniklerinde öğretmen tarafından gerekli değişiklikler yapılarak özel tedbirler alınır. Bu bireylerin başarı değerlendirme sonuçları kayıtlı oldukları okula yazılı olarak bildirilir. Sınıf geçme ve diploma işlemleri bu okul tarafından yürütülür. Hastane ilköğretim okullarında sınıf mevcudu en fazla, okul öncesi ve ilköğretimde 10 öğrenciden oluşur. Sınıfa gelemeyecek durumda olan öğrencilere odalarında eğitim verilir. Bu okullarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. Yani ilköğretimde birden fazla sınıfın birleştirilerek aynı sınıfta bir öğretmen tarafından ders yapılmasıdır. Eğitim alacak bireylerin hastalığı ve eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak bireylerin haftalık ders saatleri 10 saatten az olmamak üzere planlanır. Derse başlama ve bitiş saatleri ile derslerin süresi, bireyin sağlık durumu ve hastane şartları dikkate alınarak okul yönetimi tarafından belirlenir.

Özel gereksinimli çocuklar için rehber öğretmenlerin görev ve sorumlulukları nelerdir?

* Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerine yönelik aile eğitimi hizmetlerini planlamak, yürütmek ve gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

* Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel gelişimini değerlendirmek üzere formlar hazırlanmasında Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) geliştirme birimiyle, öğretmenler ve ilgili personel ile iş birliği yapmak.

* Öğretmenler ve ailelerle iş birliği yaparak öğrenciler için bireysel gelişim raporu düzenlemek.

* Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonu, BEP geliştirme birimi, izleme ve yöneltme kurulu ile öğretmenlerle iş birliği yapmak.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) nedir?

BEP; her bir engelli çocuk için yazılı olarak, bireyin bağlı olduğu eğitim kurumunda oluşturulan birim tarafından geliştirilmiş olan ve engelli çocukların, öğretmenlerin, anne-babaların özel ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan özel eğitim programlarıdır. Bireyselleştirme; bir gurubun değil bireyin eğitim ihtiyaçlarını bugünü ya da gelecekte onun bağımsız yaşamını kolaylaştıracak şekilde dikkate almaktır.

Eğitim programı; genel anlamı ile bir birey ya da gurubun eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek olan amaçlar, içerik, öğrenme öğretme süreçleri ve değerlendirme olmak üzere 4 önemli öğesi bulunan yazılı materyallerdir.

Planlama; programı geliştirme ve uygulama sürecidir.

Daha ayrıntılı bir şekilde tanımlayacak olursak, BEP özel eğitime ihtiyacı olan bireyin gelişimi veya ona uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarında (öz bakım, akademik beceriler, sosyal beceriler, iletişim vb.) eğitsel ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarından (okul, özel eğitim okulu, özel eğitim sınıfı vb.) ve destek hizmetlerden (kaynak oda, sınıf içi yardım, dil ve konuşma terapisi, fiziksel rehabilitasyon vb.) en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümandır. Bu doküman aile, öğretmen ve ilgili uzmanların işbirliği ile planlanır ve bireyin ailesinin onayı ile uygulanır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının içeriği nedir ve kimlere uygulanır?

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı,

* Eğitim planında yer alan yıllık amaçlar ve öğrencinin takip ettiği eğitim programı/programları temel alınarak belirlenen kısa dönemli amaçlarını,

* Öğrencinin alacağı destek eğitim hizmetinin türü, süresi, sıklığı ve bu hizmetin kimler tarafından nasıl sağlanacağını,

* Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknik, araç-gereç ve eğitim materyallerini,

* Eğitim ortamına ilişkin düzenlemeleri,

* Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile uygulanacak yöntem ve teknikleri,

* Öğrencinin kişisel bilgilerini içerir.

BEP,

* Hafif-Orta-Ağır Düzeyde Zihinsel yetersizliği

* İşitme, Görme ve Ortopedik yetersizliği

* Birden fazla alanda yetersizliği

* Sinir sisteminin zedelenmesi sonucu ortaya çıkan yetersizlik

* Dil ve konuşma yetersizliği

* Özel öğrenme güçlüğü

* Duygusal uyum güçlüğü

* Sosyal uyum güçlüğü

* Süreğen hastalığı olan

* Otizm

* Üstün ve özel yeteneği olan bireylere uygulanan eğitim-öğretim programlarını kapsar.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi kimlerden oluşur?

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEPlerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur. Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında;

* Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen,

* Bir rehber öğretmen,

* Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen,

* Öğrencinin sınıf öğretmeni,

* Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri,

* Öğrencinin velisi,

* Öğrenciden oluşur.

BEP uygulamasında yeterli uzman personel bulunmadığı durumlarda, BEP Geliştirme Birimi oluşturulamayabilir. Birimin oluşturulamadığı durumlarda sınıf veya branş öğretmeni; aile, idare ve RAM ile iletişime geçerek öğrencinin durumuna, ihtiyacına uygun BEP programını hazırlayıp uygular.

Öğrenci velisi, BEP geliştirme sürecinde öğrencinin eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüş bildirmek ve öğrencinin eğitiminde etkililiği sağlamak amacıyla gerektiğinde araç-gereç ile eğitim materyali desteği sağlamaktan sorumludur. Birimin en önemli parçasını oluşturan ailenin katılımı, sürecin evde devamlılığına katkıda da bulunur.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının yararları nelerdir?

* Çocuğun yapabilecekleri betimler.

* Çocuğa uygun eğitim hizmetleri sunulur.

* Çocuğun engelinden kaynaklanan farklı gereksinimleri belirlenir.

* Çocuğun kendi öğrenmesi ile ilgili daha fazla sorumluluk almasına yardımcı olunur.

* Çocuğun öğrenmesi izlenir.

* Çocuğun ilerlemeleri kayda alınır.

* Çocuğun ailesi ve diğer birim üyelerinin ilişkilerine katkıda bulunur.

* Çocuğun bilgi, beceri ve eksiklerinin nasıl giderilebileceğine yol gösterir.

* Çocuğun eğitiminde karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümler, alınacak kararlar hakkında aile ve okul personeline eşit söz hakkı sağlar.

* Çocuğun gelişiminin değerlendirilmesini sağlar.

* Programın, materyalin ve başlangıç noktalarının etkinliğinin değerlendirilmesine yardımcı olur.

Kaynaştırma eğitimi nedir?

Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak; normal gelişim gösteren akranları ile birlikte resmî ve özel; okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. Çocuğunuzun engellinin tipi ve derecesi tıbbi olarak tanılandıktan sonra aldığınız heyet raporu ve bağlı olduğunuz ilçedeki RAMnden aldığınız rapor ile onun gelişimini en iyi şekilde destekleyecek okullara kayıt yaptırmanızda fayda vardır.

Kaynaştırma eğitimi kararına itiraz edebilir miyim? İtiraz edersem bundan çocuğum ve ben nasıl etkileniriz?

Ebeveynler, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarının her birine birer defa olmak üzere, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde itiraz edebilirler. Bu itirazların değerlendirilmesinde gerektiğinde üniversitelerin ilgili bölümleri ile ilgili meslek elemanlarının görüş ve önerileri dikkate alınır. İtiraz etmeden önce kaynaştırma uygulamasını denemek ve eğer çocuk için olumsuz sonuçlar ortaya çıkarıyorsa o zaman bu kararı reddetmek daha doğru olacaktır.

[Bölüm 10]

Okulda Şiddet

Şiddet nedir ve kaç tür şiddet vardır?

Şiddet, her türlü güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel, ruhsal veya cinsel açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür. "İstismar" veya "kötüye kullanım" ifadeleri de şiddet ile aynı anlama gelmektedir ve kullanılmaktadır. Fiziksel, duygusal ve cinsel olmak üzere üç tür şiddetten söz edilebilir.

Fiziksel şiddet nedir?

İteklemek, yumruklamak, vurmak çimdiklemek, ısırmak, tekmelemek, yakmak, ağzı kapatarak boğmaya teşebbüs etmek, şiddetli bir şekilde sarsmak ya da herhangi bir başka şekilde çocuğun bedenine zarar vermektir. Bu yaralanmaların bir kısmı çocuk oyun oynarken kaza ile olmuş olabilir; ancak yaraların yeri, yaralanmanın sıklığı fiziksel istismardan şüphelenmeye yönlendirmelidir.

Psikolojik şiddet nedir?

Bir kişiyi yapmak istemediği bir şeyi yapmaya razı etmek için duygusal durumundan yaralanarak psikolojik baskı uygulanmasıdır. Eziyet etmek, aşağılamak, küfretmek, dalga geçmek, isim takmak, dedikodu çıkarmak, tehdit etmek, hakaret etmek, kızmak, küçümsemek, küçük düşürmek, gruptan ya da yapılan faaliyetlerden dışlamak ve alay etmek gibi davranışlardır. Psikolojik (ruhsal) şiddet, fiziksel şiddet kadar zedeleyici ve inciticidir ve hatta gözle görülemediğinden daha da kötüdür.

Cinsel şiddet nedir?

Bir kişinin rızası olmadan veya fiziksel ve psikolojik baskıya maruz kalarak cinsel amaçlar için kullanılmasıdır. İstenmeyen fiziksel yaklaşımlar, cinsellik içeren sözler, davranışlar ve dokunmalar, sarkıntılık, sıkıştırma, cinsel flört etmeye zorlama, cinsel ilişki için baskı kurma olabilir.

Çocuğumun okulda veya okul ile ev arasında şiddet gördüğünü nasıl anlarım? Şiddete maruz kalan çocuklarda ne tür belirtiler görülür?

* Çocuğunuz eve bedenini herhangi bir yerinde veya çeşitli yerlerinde morluk, kesik, şişlik, yanık, sıyrık, kırık, çıkık veya yara ile geliyor ise,

* Bedeninde şiddet gördüğüne işaret edebilecek darbe, morlukları görülmesin diye giysilerle saklıyor ise,

* İyileşmeyen, sebebi belli olmayan yaraları var ise,

* Kendisine ait eşyaları kaybediyor veya yırtılmış kıyafetlerle eve geliyor ise,

* Eşyalarını sık sık kaybediyor veya çalınıyor ise,

* Her zamankinden daha çekingen, içe dönük veya pasif davranıyor ise,

* Sizlerle veya çevresindekilerle iletişim kurmaktan kaçınıyor ise,

* Çevresindekilerle ilişkilerinde azalma var ise,

* Evde odaya kapanma davranışında artma var ise,

* Başkalarına güvenmiyor ise,

* Okula gitmek istemiyor veya okuldan kaçıyor, devamsızlık yapıyor ise,

* Uykusunda ve yeme davranışında belirgin değişiklikler var ise,

* Yatağını ıslatma, kekeleme veya konuşmada tutukluk gösteriyor ise,

* Gece kabusları var ise,

* Okul başarısında anlam veremediğiniz bir düşüş var ise,

* Normalin dışında çok sakin görünme veya çok saldırgan davranma (öfke patlamaları), söz dinlememe biçiminde belirgin davranış değişiklikleri var ise,

* Gösterdiği tutum ve davranışları ile ilgili sorularınıza çok da aklınıza yatmayan, yalan söylediği duygusu yaratan cevaplar veriyor, hikayeler uyduruyor ise,

* Dinlediği müzikte, çizdiği resimlerde veya yazdığı yazılarda ve karalamalarda şiddet içeren, cinsel tacizi andıran öğeler var ise,

* Vücudunun kirli olduğu veya cinsel organları bölgesinde bir sorun olduğu gibi düşüncelere sahip ise,

* Cinsellik veya seks konularına anormal ilgi gösteriyor veya tamamen ilgisiz kalıyor ise,

* Oyuncak bebeklerle veya başka çocuklarla oynarken cinsellik veya şiddet içerikli oyunları tercih ediyor ise şiddet gördüğü ile ilgili düşünebilirsiniz.

Çocuğumun şiddet gördüğünü anladığımda ne yapmam gerekir?

* Çocuğunuzun şiddet gördüğünü öğrendiğinizde huzursuz olmanız, aklınızın karışması yoğun öfke, kızgınlık ve suçluluk hissetmeniz, son derece doğaldır. Ancak yine de aşırı tepki göstermemeye ve sakin olmaya çalışmanız, enerjinizi sorunun çözümüne yönlendirmenize ve sorunu daha kolaylıkla çözmenizi sağlayacaktır.

* Çocuğunuzu ve şiddet gösteren kişi/kişileri suçlamaktan kaçının.Suçlamak, sorunun çözümüne katkıda bulunmayacağı gibi sorunu daha da karmaşık hale getirecektir. Bu nedenle güvenli ve koruyucu ortamı yaratmak için gerginliklerden kaçının.

* Çocuğunuzu karşınıza alıp onunla konuşmaya çalışın. Bu konuşmada şiddetin kabul edilemez bir davranış olduğunu, hiçbir kişinin kendisine şiddet göstermeye, istismar etmeye hakkı olmadığını ona anlatın.

* Daha sonra çocuğunuzun duygularını ifade etmesi yönünde cesaretlendirin ve onu dinleyin.

* Yaşadığı korku, kaygı, utanç, suçluluk gibi olumsuz duygularının normal olduğunu, ne olursa olsun onun yanında olduğunuzu belirtin, hissettirin ve ona güven vermeye çalışın. Şiddeti önlemek için bunu paylaşması gerektiği konusunda çocuğunuzu teşvik edin. Şiddete maruz kalıp bunu anlatmazsa durumun daha kötüye gidebileceğini belirtin.

* Şiddet gösteren kişi/kişilerin amacının özellikle kendisini korkutmaya, kontrol etmeye çalıştığını ve bu durumda onun suçu olmadığını, utanmaması gerektiğini anlatın.

* Çocuğunuzun bundan sonraki ne tür tepkiler gösterebileceği üzerinde durun. Bu tür çocuklarla dalaşmamak, yanında bulunduğu arkadaşlarından ayrılmamak, oradan uzaklaşmak, tepki vermemek, yardım istemek, oradan uzaklaşıp gitmek gibi tepkiler arasından çocuğunuzun özelliklerinin de dikkate alarak hangisi veya hangilerini gösterebileceği üzerine konuşun.

* Çocuğunuza özellikle, şiddete şiddet ile tepki vermemesi konusunu vurgulayın. Bu tür davranmanın çözüm olmayacağını, aksine sorunu daha zorlaştıracağını belirtin.

* Çocuğunuzun öğretmeni/öğretmenleri, okul idarecileri ve rehber öğretmenleriyle durumu paylaşarak ayrıntılı bilgi almaya çalışın. Onlara, bu sorunu çözme konusunda ne tür önerileri olduğunu sorun.

* Eğer önerileri arasında profesyonel bir yardım alması var ise psikolog, psikiyatrist gibi kişilere başvurarak yardım alın.

* Evdeki ilişkilerinizi gözden geçirin. Daima onunla iletime açık olun. Ona vakit ayırın.

* Çocuğunuzun kendini ifade edici, hakkını arayıcı ve atılgan davranışlarını destekleyerek kendisine güven duyması yönünde destekleyin.

* Arkadaşları ile ilişki kurmasına ve bu ilişkilerini güçlendirmesi konusunda ona yardımcı olun.

* Onlarla çeşitli etkinlikler planlaması ve yapmasını sağlayın.

* Çocuğunuzun davranışlarını ve etkileşim biçimini gözlemleyin ve gerekiyorsa yeni beceriler öğrenmesine yardımcı olun. Bu konuda okulunuzdaki psikolojik danışmandan yardım alabilirsiniz.

* Ona günlük tutmasını önerin.

Hangi özelliklere sahip çocukların şiddet görme olasılığı fazladır?

Her iki cinsiyette şiddet görme konusunda tehlikededir.

Çekingen, içine kapanık, pasif, kendine güveni olmayan, düşük benlik saygısına sahip, çevreyle ilişki kurma becerisi yeterince gelişmemiş, az sayıda arkadaşa sahip, kendini savunamayan, hakkını arayamayan, ev ortamında da ailesi tarafından sindirilen, çok kolay suçluluk ve utanç duygusu yaşayan, istenmeyen, ihmal edilen, sevilmeyen, fiziksel ya da zihinsel engelli olan, küçük yaşta fiziksel olarak zayıf olan, duygusal olarak zayıf olan, daha küçük yaşlarda tacize uğrayan veya başkalarının tacize uğramasına tanık olmuş ise, çocuklar şiddet görme riski ile karşı karşıyadır.

Çocuğuma kimler şiddet gösterebilir?

Çocuğunuza okulda veya okul ile ev arasında şiddet gösterebilecek kişiler şunlardır;

* Kendisinden yaşça veya fiziksel olarak büyük okul çocuklarından, arkadaşlarından, öğretmenlerden, okul idarecilerinden, okulda çalışan yardımcı elemanlardan ve personelden, okul içindeki ve dışındaki gruplardan, okuldaki çocukların velilerinden, komşulardan, herhangi yabancı bir kişiden şiddet görme olasılığı vardır. * Çocuklara yönelik şiddet, sanılanın aksine yabancılar tarafından gösterilmemekte, genellikle ya aile bireylerinden ya da yakın akrabalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle çocukları sadece yabancılardan korumak yeterli değildir. Şiddet gösterenlerin çoğunlukla çok yakın çevresinde olan ve güvendikleri kişiler olduğu unutulmamalıdır.

Çocuğumun şiddete maruz kalmaması için ne tür önlemler almalıyım? Nelere dikkat etmeliyim?

* Çocuğunuzla şiddet konusunda konuşun. Olası şiddet durumu ile karşılaşırsa veya tanık olursa kendisiyle, okul yönetimiyle, öğretmenleriyle ve rehberlik servisiyle mutlaka paylaşması gerektiğini belirtin. Kendini nasıl koruyabileceğini ve ne tür tepkiler gösterebileceği üzerinde durun.

* Çocuğunuzun cep telefonu, iPhone, MP3, gibi maddi değeri yüksek olan eşyaları yanında bulundurmamasını sağlayın.

* Çocuğunuzun yanında fazla para taşımasını engelleyin.

* Çocuğunuza, okula yakın ve iyi arkadaşlarıyla birlikte gidip gelmesini önerin.

* Çocuğunuz toplu taşıt araçlarını kullanırken herhangi bir tehlike ile karşı karşıya kalır ise bir yetişkinden yardım istemesini söyleyin.

[Bölüm 11]

Yetiştirici Sınıf Öğretmenliği Programı (YSÖP)

Yetiştirici sınıf öğretim programları nedir?

İlköğretim ve Eğitim kanununun hedefleri içinde Türkiyede zorunlu eğitim çağında olup çeşitli sebeplerle eğitimlerini yaşıtlarıyla birlikte sürdürememiş çocukları okula kazandırmak ve zorunlu eğitimlerini tamamlama fırsatları sunmak yer almaktadır. Bu hedefle zorunlu öğrenim çağında olup da öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapamamış olan 2008 yılının Eylül ayı sonuna kadar 10 yaşına girmiş 14 yaşını bitirmemiş çocukların, kendi yaş grubu içinde arkadaşları ile birlikte devam edebilecekleri yeterlilikleri kazandırarak, ilköğretime kayıt ve devamlarını sağlamak amacıyla yetiştirici sınıf programları düzenlenmiştir. Bu programın temel amacı, öğrenciyi intibak ettireceği sınıfa hazırlamaktır.

Yetiştirici sınıf öğretim programları, 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle (01 Ekim 1994-30 Eylül 1999 tarihleri arasında doğanlar) 10-14 yaş grubundaki çocukların, eğitimlerine akranları ile birlikte devam edebilecekleri yeterlilikleri, kısa sürede kazandıran öğretim programlarıdır.

Yetiştirici sınıf öğretim programlarından kimler yararlanabilir?

30 Eylül 2008 tarihi itibariyle (01 Ekim 1994-30 Eylül 1999 tarihleri arasında doğanlar) 10-14 yaş grubunda olup;

* Okula hiç kayıt yaptırmamış çocuklar,

* Okula kaydı bulunmakla beraber devamsız durumda olan öğrenciler ve

* Akademik başarısızlık dışında yaşıtlarından en az üç sınıf geride olan öğrenciler yararlanabilir.

Yetiştirici sınıf öğretim programlarının ilkeleri nedir?

Çocukların eğitim ve öğretimleri yetiştirici sınıf açılan ilköğretim kurumlarında yapılır. Yetiştirici sınıf uygulamalarının temel amacı; öğrencinin devam edeceği sınıfa uyum sağlaması yönünde hazırlamak, okula kazandırmak ve temel yaşam becerilerini güçlendirmektir. Bu programlardan yararlanacak çocuklar, öğretim durumları ve yaşlarına uygun olan yetiştirici sınıf programlarının her birine yalnızca bir defa alınır. Yetiştirici sınıf öğretim programlarını tamamladıktan sonra öğrencilerin, yaş ve öğretim durumlarına uygun sınıflara devam etmeleri sağlanır.

Yetiştirici sınıf öğretim programlarına devam edecek öğrenciler, nasıl tespit edilmektedir?

İlköğretim kurumları yöneticileri, öğrenci kaydettikleri çevrede ikamet eden zorunlu eğitim çağındaki tüm çocukların tespiti, ailelerinin iknası ve çocukların öğretime devamlarını sağlamaktan sorumludur. Bu kurumlar, öğrenci kayıt ettikleri çevredeki zorunlu eğitim çağında olup okula hiç kaydı olmayan, okula kayıtlı olup sürekli devamsız durumunda olan, okula devam etmekte olup akranlarından en az 3 sınıf geride olan 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle (01 Ekim 1994-30 Eylül 1999 tarihleri arasında doğanlar) 10-14 yaş grubundaki çocukları, e- Okul kayıtları ve diğer kaynaklardan edindikleri bilgilerden adrese dayalı olarak belirler ve okula kayıt olmayan çocukları kaydeder.

Yetiştirici sınıf öğretim programlarının uygulama zamanı ne kadar süre alacaktır?

Öğrencilerin öğretimine aynı ders yılı içerisinde farklı tarihlerde başlanabilir. Öğretim, ders yılı bitmeden önce tamamlanır ise öğrenciler, ders yılının sonuna kadar adrese dayalı olarak kayıt yaptıracakları ilköğretim kurumlarının ilgili sınıfındaki tüm uygulamalara misafir öğrenci olarak devam ettirilirler. Yeni eğitim-öğretim yılında ise öğrencilerin yaş ve öğretim durumlarına uygun sınıflara devamları sağlanır.

Yetiştirici sınıflar kaç kişi olduğunda açılır?

YSÖPdan 10-14 yaş grubunda olup da ilköğretime kayıtsız veya kayıtlı olduğu halde devamsız duruma düşen tüm öğrenciler yararlanır. Yetiştirici sınıflar, öğrencilerin yaş ve öğrenim durumlarına göre ayrı ayrı ve en az 10, en fazla 20 öğrenci ile açılır. Okuma yazma bilmeyen (1-3 A) ve okuma yazma bilen (1-3 B veya 4-5 programlarına devam edecek) en az 10 öğrencinin bulunması halinde birleştirilmiş sınıf açılabilir. Bu durumlara uygun sınıf oluşturulamadığı takdirde, tek öğrenci olsa bile, o öğrencinin eğitime katılması için Yetiştirici Sınıflar Komisyonu önlem alır ve bu önlemi mülkü amirinin onayına sunar.

Yetiştirici sınıf öğretim programlarına devam zorunlu mudur?

YSÖPe katılan öğrencilerin okula devamları zorunludur. Öğrencilerin, yetiştirici sınıf öğretim programını öğretim yılı içinde tamamlayıp adrese dayalı olarak nakillerinin yapıldığı ilköğretim kurumunda öğretim yılı sonuna kadar devamları sağlanır.

Yetiştirici sınıf öğretim programlarına kaydolan öğrencilerin nakilleri söz konusu mudur?

YSÖPe kaydolan öğrencilerin nakilleri aşağıdaki maddelerde belirtildiği gibidir.

1)İlköğretim kurumlarınca yetiştirici sınıf kapsamındaki öğrencilerin nakilleri, yetiştirici sınıf açmakla görevlendirilen ilköğretim kurumuna yapılır.

2) Yetiştirici sınıf açmak üzere görevlendirilen ilköğretim kurumları kendilerine ulaşan Yetiştirici Sınıf Çocuk ve Öğrenci Bildirim Formundaki bilgiler doğrultusunda çocukların yaş ve eğitim durumlarını dikkate alarak ilgili yetiştirici sınıf öğretim programına nakillerini yapar.

3)YSÖPnı tamamlayan veya tamamlayamayan öğrencilerin, programların bitiş tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde Yetiştirici Sınıf Öğretim Programını Tamamlayan/Tamamlayamayanlara İlişkin Nakil Belgesi ile adrese dayalı olarak devam etmesi gereken ilköğretim kurumlarına nakilleri yapılır.

4)YSÖPe devam ederken ikametgah adresinin bulunduğu yerleşim yerindeki YSÖPnı uygulayan okula yapılır.

Yetiştirici Sınıflar Komisyonu kimlerden oluşur?

Yetiştirici sınıflar komisyonu, illerde millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, ilçelerde ise ilçe millî eğitim müdürü ya da şube müdürünün başkanlığında; en az bir; ilköğretim okulu müdürü, sınıf öğretmeni, branş öğretmeni ve rehber öğretmen ile varsa bir yatılı ilköğretim bölge okulu müdüründen oluşur. Komisyon, başkanın çağrısı üzerine toplanır.

Yetiştirici Sınıflar Komisyonunun görevleri nelerdir?

Yetiştirici Sınıf Komisyonunun görevleri; yetiştirici sınıf açacak ilköğretim kurumlarını, görev alacak yönetici ve öğretmenleri belirlemek ve bu sınıflara alınacak çocuklarla ilgili bilgileri toplamak ve değerlendirmek, uygulama sırasında karşılaşılan sorunlara yönelik önerileri değerlendirerek çözüm bulmaktır.

Yetiştirici sınıf öğretim programlarının planlama ve değerlendirme komisyonu kimlerden oluşur?

Planlama ve değerlendirme komisyonu, yetiştirici sınıf açmak üzere görevlendirilen ilköğretim okulu müdürü, belirleyeceği müdür yardımcısı veya öğretmenin başkanlığında bir rehber öğretmen ve bir sınıf öğretmeninden oluşur. Müdür, ihtiyaç halinde komisyona programlardaki derslere göre branş öğretmenlerini de dahil edebilir. Bu nitelikte personel bulunmayan ilköğretim kurumlarında komisyon, mevcut yönetici ve öğretmenler esas alınarak oluşturulur.

Yetiştirici sınıf öğretim programları planlama ve değerlendirme komisyonunun görevleri nelerdir?

Planlama ve değerlendirme komisyonu, çocukların yaş ve eğitim durumları ile gelişim özelliklerini dikkate alarak; uygulanacak yetiştirici sınıf programlarını hazırlar ve programların başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler.

Çocuğum, yetiştirici sınıf öğretim programlarını öğretim yılı sonunda tamamladıktan sonra nereye devam edebilir?

Yetiştirici sınıf öğretim programlarını öğretim yılı içinde tamamlayan öğrenciler, adrese dayalı olarak kayıt yaptıracakları ilköğretim kurumlarında eğitim-öğretime devam ederler. Öğrencilere eğitim-öğretim yılında yaş ve öğretim durumlarına göre verilecek programlar ve bir sonraki eğitim-öğretim yılında devam edebilecekleri ilköğretim okulu sınıfları şunlardır: 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle (01 Ekim 1994-30 Eylül 1999 tarihleri arasında doğanlar)

a) 10-11 yaş grubunda;

1. Okuryazar olmayanlar, Yetiştirici Sınıf 1-3 A ve 1-3 B Programlarını tamamladıktan sonra 4 üncü sınıfa,

2. Programları izleyebilecek düzeyde okuryazar olduğu belirlenenler, Yetiştirici Sınıf 1-3 B programını tamamladıktan sonra 4 üncü sınıfa kaydedilir.

b) 12-13 yaş grubunda;

1. Okuryazar olmayanlar, Yetiştirici Sınıf 1-3 A ve 1-3 B Programları ile Yetiştirici Sınıf 4-5 Programını tamamladıktan sonra 6 ncı sınıfa,

2. Programları izleyebilecek düzeyde okuryazar olduğu belirlenenler, Yetiştirici Sınıf 1-3 B ve 4-5 Programlarını tamamladıktan sonra 6 ncı sınıfa,

3. İlköğretimin 3 üncü veya 4 üncü sınıfını bitirdikten sonra devamsız duruma düşenler; Yetiştirici Sınıf 4-5 Programını tamamladıktan sonra 6 ncı sınıfa kaydedilir.

c) 14 yaşında;

1. Okuryazar olmayanlar; Yetiştirici Sınıf 1-3 A ve 1-3 B Programları ile Yetiştirici Sınıf 4-5 Programını tamamladıktan sonra 6 ncı sınıfa,

2. Programları izleyebilecek düzeyde okuryazar olduğu belirlenenler, Yetiştirici Sınıf 1-3 B ve 4-5 programlarını tamamladıktan sonra 6 ncı sınıfa,

3. İlköğretimin 3 üncü veya 4 üncü sınıfını bitirdikten sonra devamsız duruma düşenler, Yetiştirici Sınıf 4-5 Programını tamamladıktan sonra 6 ncı sınıfa,

4. İlköğretim 5 inci sınıfı bitirdikten sonra devamsız duruma düşenler, Yetiştirici Sınıf 6-7 Programını tamamladıktan sonra 8 inci sınıfa kaydedilir.

Çocuğum, yetiştirici sınıf öğretim programlarını öğretim yılı içinde tamamladıktan sonra nereye devam edebilir?

Yetiştirici sınıf öğretim programlarını öğretim yılı içinde tamamlayan öğrenciler, ders yılının sonuna kadar adrese dayalı olarak kayıt yaptıracakları ilköğretim kurumunda misafir öğrenci olarak devam ederler.

a) Yetiştirici Sınıf 1-3 programlarını tamamlayanlar 3 üncü sınıfına,

b) Yetiştirici Sınıf 4-5 Programını tamamlayanlar 5 inci sınıfına,

c) Yetiştirici Sınıf 6-7 Programını tamamlayanlar 7 nci sınıfına devam ettirilir.

Çocuğum, yetiştirici sınıf öğretim programlarını tamamlayamaz ise nereye devam edebilir?

Yetiştirici sınıf öğretim programına kaydı veya nakli yapıldıktan sonra yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olamayan ve çeşitli sebeplerle programı tamamlayamayan öğrenciler, adrese dayalı olarak kayıt yapılacağı ilköğretim kurumunun;

a) Yetiştirici Sınıf 1-3 A Programını başaramayan veya tamamlayamayanlar 1 inci sınıfına,

b) Yetiştirici Sınıf 1-3 B Programını başaramayan veya tamamlayamayanlar 2 inci sınıfına,

c) Yetiştirici Sınıf 4-5 Programını başaramayan veya tamamlayamayanlar 4 üncü sınıfına,

d) Yetiştirici Sınıf 6-7 Programını başaramayan veya tamamlayamayanlar 6 ncı sınıfına nakledilir.

Yetiştirici sınıf öğretim programlarında yer alan programlar nelerdir? Zorunlu ve seçmeli dersler nelerdir? Çocuğumun hangi dersleri alacağını kimler belirler?

Yetiştirici sınıf öğretim programları, uygulanmakta olan ilköğretim öğretim programları temel alınarak oluşturulur. Bu sınıflarda; okuma yazması olmayanlar için Yetiştirici Sınıf 1-3 A, okuma yazması olanlar için Yetiştirici Sınıf 1-3 B, Yetiştirici Sınıf 4-5 ve Yetiştirici Sınıf 6-7 olmak üzere öğretim programları uygulanır. Her program; zorunlu dersler, rehberlik faaliyetleri, seçmeli dersler ve sosyal etkinlikler olmak üzere 4 bölümden meydana gelir.

Bu programlarda yer alan dersler şu şekildedir:

a) Yetiştirici Sınıf 1-3 A Öğretim Programında Türkçe (Okuma-Yazma) ve Rehberlik dersleri yer almaktadır.

b) Yetiştirici Sınıf 1-3 B Öğretim Programında Türkçe, Matematik ve Rehberlik dersleri yer almaktadır.

c) Yetiştirici Sınıf 4-5 Öğretim Programında Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik ve Trafik Güvenliği dersleri yer almaktadır.

d) Yetiştirici Sınıf 6-7 Öğretim Programında Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Rehberlik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yer almaktadır.

Ayrıca her programda seçmeli dersler ve sosyal etkinlikler yer almaktadır. Öğrencilerin ilköğretime devamlarını kolaylaştırmak amacıyla zorunlu dersler arasında yer almayan seçmeli ders olarak okutulur. Bu derslerin ne olacağı ve süreleri, planlama ve değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir. Yetiştirici Sınıf 6-7 programının seçmeli dersleri, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi çerçevesinde yapılacak sınavların kapsadığı dersler temel alınarak belirlenir.

Yetiştirici sınıf öğretim programlarında rehberlik faaliyetleri ve sosyal etkinlikler var mıdır? Var ise bunlar nelerdir?

YSÖP uygulamalarında rehberlik faaliyetlerine ve sosyal etkinliklere yer verilir. Rehberlik faaliyetleri, bu programa devam eden çocukların fiziksel, bilişsel ve kişisel özelliklerini tanımaları, bu özelliklerini diğer kişilerle olan etkileşimlerinde kullanabilme ve okula uyum sağlayabilmeleri yönündedir ve haftalık ders çizelgesinde belirtilen saatte uygulanır.

Sosyal etkinlikler ise öğrencilerin okula uyumlarını kolaylaştırmak ve temel yaşam becerilerinin gelişimine yardımcı olmak amacıyla düzenlenir.

Yetiştirici sınıf öğretim programlarında başarı nasıl değerlendirilir?

Öğrencinin yetiştirici sınıf öğretim programı başarı puanı, programın içerdiği her sınıf için yılsonu başarı puanıdır. YSÖP 4-5 ve 6-7 programlarından alınan başarı puanı öğrencinin adrese dayalı kayıtlı bulunduğu okuluna nakil işlemi tamamlandığında öğrencinin hem 4 üncü sınıf hem de 5 inci sınıf başarı puanı olarak ayrı ayrı işlenir. Benzer durum YSÖP 6-7 programı için de geçerlidir.

Yetiştirici sınıf 4-5 ve 6-7 programlarında yer alan zorunlu derslerden en az iki yazılı sınav yapılarak başarı değerlendirilir. Öğrencinin yetiştirici sınıf öğretim programı davranış puanı, programın içerdiği her sınıf için yılsonu davranış puanı olarak belirlenir.

Yetiştirici sınıf öğretim programlarını tamamlayan öğrenciler ortaöğretime geçiş yapabilecekler midir?

Yetiştirici sınıf öğretim programlarını tamamlayarak öğrenimlerine 8 inci sınıfta devam eden öğrencilerin geçişleri, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi hükümlerine göre Ortaöğretim Yerleştirme Puanı temel alınarak öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yapılır.

Yetiştirici sınıf öğretim programlarını bitiren çocuğumun eğitim-öğretiminin devamına ilişkin görüş ve önerileri kimden ve hangi alanlarda alabilirim?

Çocuğun eğitim-öğretimine devamı hakkında görüş ve önerileri, yetiştirici sınıf programını tamamladıktan sonra devam ettiği okuldaki öğretmenler, yöneticiler, sınıf rehber öğretmeni ve okul psikolojik danışmanından başarılı-başarısız olduğu alanları sorarak alabilirsiniz.

[Bölüm 12]

Burslar ve Yardımlar

Ekonomik durumum yetersiz olduğunda çocuğumun eğitimi için destek alma şansım var mıdır?

İlköğretim devlet okullarında parasız verilmesine karşın bir çocuğun okula kaydı ve devamı ailenize ekonomik açıdan bazı yükler getiriyor olabilir.

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında nüfusun en yoksul %6lık kesiminde bulunan ve maddi imkansızlıklar sebebiyle çocuklarını okula gönderemeyen veya sağlık kontrollerini yaptıramayan aileleri ekonomik yönden destekleyen bir sosyal güvenlik programı bulunmaktadır. Program kapsamında sağlanan destek koşullu olup, ailelerin çocuklarını düzenli olarak okula göndermelerine bağlıdır. Programın eğitim yardımı kısmı, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

Bu program çerçevesinde Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) eğitim yardımları vardır. Bunun yanı sıra eğitim yardımları çerçevesinde eğitim materyali yardımları, özürlülere yapılan eğitim yardımı ve taşımalı eğitim vardır.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ilköğretim kurumlarında sınavlı veya sınavsız parasız yatılı ya da burslu okuma imkanı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra koşulları sağlayan öğrenciler Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının yaptığı sınava girerek ilköğretim 4. sınıftan itibaren ortaöğretimi bitirinceye kadar tam burslu ve yatılı olarak okuma olanağından yararlanabilirler.

Şartlı Nakit Transfer (ŞNT) Yardım Sistemi nedir ve ana hedefleri nelerdir?

Şartlı Nakit Transferi, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamına giren yoksul ailelere nakdi destekle eğitim çağındaki çocuklarının eğitimini, teşvik etmeyi amaçlar. Şartlı yardım, diğer yardımlardan farklı olarak, yardım alan kişilerin bazı gereklilikleri yerine getirdikçe yardım parası almaya hak kazandıkları bir yardım programıdır.

Çocuk sayısına, cinsiyetine ve yaşına göre değişen miktarlarda yapılan bu yardımı alabilmek için kişilerin öncelikle gerekli belgelerlerle birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları, değerlendirmeler sonucunda yardımı almaya hak kazanmaları daha sonra da yardım için gerekli olan şartları yerine getirmeleri gerekmektedir

Şartlı Nakit Transfer eğitim yardımına kimler başvurabilir?

Eğer ŞNT yardım programına başvuracaksanız unutmayınız ki yardım başvurunuzun değerlendirileceği kanuna göre, yardımdan faydalanabilmeniz için kendinizin ya da eşinizin herhangi bir sosyal güvencesi olmaması, sizi geçindirmeye yetecek miktarda bir gelirinizin ya da kendinizi geçindirecek mal varlığına sahip olmamanız gerekmektedir.

Bütün bunların yanında, ŞNT Eğitim Yardımına başvurmak için:

İlköğretim veya ortaöğretimde eğitim gören çocuğa sahip olmanız gerekmektedir. Eğer bu şartları taşımıyorsanız bu yardıma başvuramazsınız.

Şartlı Nakit Transferi eğitim yardımına başvurular nasıl ve ne zaman yapılır?

ŞNT yardımı için başvurular, her yıl sadece 15 Ağustos-15 Ekim tarihleri arasında; illerde valilik bünyesinde, ilçelerde kaymakamlık bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV), bazı yerlerde ise okul müdürlüklerince veya muhtarlarca alınır. ŞNT yardımı nüfusun en yoksul %6lık kesimine verilen bir yardımdır, dolayısıyla bu yardıma herkes başvuramaz. Yardıma başvuran kişilerde; ilköğretim-ortaöğretime devam eden çocuk sahibi olma, hiçbir sosyal güvenceye, mal varlığına ve düzenli bir gelire sahip olmama şartları aranır. Kişiler kendilerine verilen ŞNT başvuru formundaki soruları cevaplarlar ve bu bilgiler SYDVlarınca bilgisayar üzerinden ŞNT sistemine girilir.

Şartlı Nakit Transferinde nasıl hak sahibi olunur?

ŞNT yardımını alabilmek için ilk olarak bu yardıma başvurmanız ve bilgisayar üzerinden yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda yardımı almaya hak kazanmanız gerekmektedir. Çünkü ŞNT yardımı, maddi durumu çocuklarını sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalandıramayacak kadar kötü olan, herhangi bir sosyal güvenceye ve kendini geçindirecek düzenli bir gelire sahip olmayan çok yoksul kişilere verilmektedir.

Şartlı Nakit Transferi eğitim yardımlarından yararlanabilmem için gerekli belgeler nelerdir?

ŞNT başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

1) ŞNT Başvuru Formu (İl/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından temin edilecek),

2) İkametgah belgesi (güncel olmalı),

3) Başvuru sahibinin, evli ise eşinin ve çocuklarının T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopileri,

4) Öğrenci belgesi ( İlköğretim ve ortaöğretimde eğitim gören çocuklar için),

5) Boşanmış durumda olanlar için boşanma ilamı,

6) Vakıf tarafından istenebilecek diğer ek belgeler (vasilik belgesi vb)

Şartlı Nakit Transfer sistemine dahil olduğumda nelere dikkat etmeliyim?

Çocuğunuzu düzenli olarak okula göndermeli, okul değişiklikleri, sınıf atlama ve sınıf değiştirme gibi durumlarda gerekli belgelerle bağlı bulunduğunuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmelisiniz. ŞNT sisteminde şartların yerine getirilip getirilmediği, okullardan SYDVlara gelen geribildirimlerle düzenli olarak takip edilmekte olup, şartları yerine getirmeyen hak sahiplerinin ödemeleri kesilmektedir.

Şartlı Nakit Transfer sisteminde ödemeler nasıl yapılmaktadır?

ŞNT sisteminde paralar, il veya ilçenin durumuna göre Ziraat Bankası ya da PTT şubelerinden açılan şahsi hesaplar aracılığıyla sadece annelere yapılır.

Şartlı Nakit Transfer sisteminde ödeme miktarları nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?

ŞNT eğitim yardımları için: Çocukların düzenli olarak okula devam etmeleri şartıyla 1 yıl içersinde toplam 9 aylık olmak üzere yaz ayları hariç 2 ayda bir:

İlköğretime (1.-8. sınıf arası) devam eden;

1- ERKEK çocukları için aylık : 20 TL

2- KIZ çocukları için aylık : 25 TL ödeme yapılmaktadır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün sağladığı diğer eğitim yardımları nelerdir?

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından eğitim yardımları adı altında eğitim materyali yardımları, özürlülere yapılan eğitim yardımları ve taşımalı eğitim yardımları bulunmaktadır.

Eğitim materyali yardımları nedir?

Her öğretim yılının başlangıcında dar gelirli ailelerin ilk ve orta öğretimde okuyan çocukları için eğitim yardımları yapılmakta, önlük, çanta ve kırtasiye gibi okul ihtiyaçlarının karşılanması için Fon'dan Vakıflara yörenin nüfusu, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi göz önüne alınarak kaynak aktarılmaktadır.

Özürlülere yapılan eğitim yardımları nedir?

Örgün eğitimine devam eden, özel eğitime gereksinim duyan ve ilk ve ortaöğretimde okuyan özürlü öğrencilerimizin ücretsiz olarak taşınıp, eğitimlerinin sağlanması amacıyla Özürlüler Dairesi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak yürütülen taşıma projesi kapsamında özürlü öğrencilerimize kaynak aktarılmaktadır.

Eğitim yardımları için istenen belgeler nelerdir?

Öğrenci İhtiyaç Yardımları (Kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı, bot, kaban)

1- SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi

2- Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

3- Öğrenci Belgesi

Şartlı eğitim Yardımı (ŞNT)

1- SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu (link)

Parasız yatılı okuma nedir?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin sınavsız olarak ilköğretim ve kurumlarında karşılıksız olarak barındırmak, beslemek, giydirmek, harçlık vermek ve benzeri yardımlarda bulunmak suretiyle okutulmalarını ifade eder.

Burslu okuma nedir?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan ilköğretim 6 ncı, 7 nci, 8 inci sınıf öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek miktarda karşılıksız olarak para yardımı yapılması suretiyle okutulmalarını ifade eder.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk için nasıl başvurabilirim?

Bakanlıkça belirtilen tarihler arasında öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, mahallînde yapılacak sınavda ise pansiyonlu okul müdürlüğüne yapılır. İlköğretim ve özel eğitim ilköğretim okullarında sınavsız olarak parasız yatılılığa alınacak öğrencilerin velileri başvurularını en yakın millî eğitim müdürlüğüne yaparlar.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk için başvuru şartları nelerdir?

Aşağıdaki şartları taşıyanlar, ilköğretim kurumlarında burslu, okumak üzere sınava girmek için başvurabilirler:

1- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Öğrenim görmek istedikleri okulun yönetmeliğinde tespit edilen kayıt şartlarını taşımak,

3- Bulundukları sınıfta bir yıllık olup sınıfını geçmiş olmak (uzun süreli tedavi gördüğünü resmî sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler hariç),

4- Ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan malî yılın bütçe kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının dört katını geçmemek kaydıyla maddî imkanlardan yoksun bulunmak,

Ailenin maddî durumunun tespitinde;

1- Ailenin maddî durumunu gösterir beyannamede öngörülen ve bu beyana esas olan velinin eşi çalışıyorsa eşiyle beraber ailenin yıllık gelir durumunu gösteren kurum saymanlığı, vergi dairesi ve diğer yetkili kurumlardan alınan belge,

2- Aile nüfus kayıt örneği,

3- Velinin eşi çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu kendi ana-babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi veya mahkeme karar örneği, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme karar örneği ve kontenjanla ilgili belgeler istenir.

Ancak, vergi türü nitelikleri ile bağlı oldukları mevzuat hükümlerine göre, basit veya gerçek usulde vergiye bağlı olan vergi mükelleflerinin gelirleri, bir önceki yılın gelir vergisine esas vergi matrahını gösterir belge göz önünde bulundurularak bir önceki malî yılda tespit edilen ailenin fert başına düşen limiti esas alınarak hesaplanır. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamında kontenjana giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanun gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrenci ailelerinin maddî durumları dikkate alınmaz. Diğer kontenjanlara giren öğrenci ailelerinin maddî durumları dikkate alınır.

Özel eğitim gerektiren çocuklar parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girebilirler mi?

Özel eğitimi gerektiren çocuklar da parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girebilirler. Bursluluğu kazanan öğrencilerin engellerine uygun okula veya kaynaştırma eğitimine devam ettikleri/edecekleri okula, zihinsel engelliler dışındaki özel eğitim gerektiren öğrencilerden parasız yatılılığı kazananların da engellerine uygun tercih ettikleri özel eğitim okuluna veya kaynaştırma eğitimine devam ettikleri/edecekleri okula kayıtları yapılır.

Parasız Yatılı ve Burslu Öğrencilik ne zaman sona erer?

İlköğretim okullarında burslu öğrencilerin bursluluğu ilköğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder.

Ancak;

a) Yatılı ilköğretim bölge okullarına, pansiyonlu ilköğretim okullarına ve özel eğitim ilköğretim okullarına alınan parasız yatılı öğrenciler dışında; ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının her birinde bir defadan fazla sınıfta kalan, orta öğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşen,

b) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, cezası ertelenmiş olsa bile bir suçtan dolayı mahkûm olan,

c) Bakanlıkça kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın kendiliğinden öğrenimini terk ederek okuldan ayrılan,

d) Burslu okumaktan isteğiyle vazgeçen,

e) Bursluluk veya devlet parasız yatılılığı kazanıp bakanlıkça belirtilen süre içerisinde burs veya parasız yatılılık kaydını yaptırmayan öğrencilerin bursluluk veya parasız yatılılığı sona erer.

Darüşşafaka eğitim kurumları bursu nedir?

Darüşşafaka eğitim kurumları tarafından eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ancak yetenekli çocuklara sınavla eğitim ve öğrenim olanağı sunulmaktadır. Türkiye'de farklı merkezlerde sınav yapılmaktadır. Sınav merkezlerine ulaşım masraflarının Darüşşafaka tarafından karşılanmaktadır.

Sınava Türkiye'nin her köşesinden başvuru sırasında 3. sınıf öğrencisi olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 1999 yılı sonrasında doğmuş (2010 yılı başvuruları için), babası olmayan, ailesinin maddi durumu yetersiz tüm çocuklar katılabilir.

Anadolu Lisesi statüsündeki Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında ilköğretim 4. sınıftan itibaren ortaöğretimi bitirinceye kadar tam burslu ve yatılı öğrenim gören öğrencilerin İngilizce eğitim aldığı ve üniversiteyi kazanan öğrencilere Darüşşafaka Cemiyetince burs verilmeye devam edilir. Darüşşafakada tüm öğrencilerin parasız eğitim görmektedir.

Darüşşafaka eğitim kurumlarında tam burslu ve yatılı olarak okumak için başvuru koşulları nelerdir?

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Babasının hayatta olmaması,

3- Ailesinin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması,

4- Haziran 1999 sonrası doğmuş olması (2010-2011 öğretim yılı için) (Yaş düzeltmesi geçersizdir),

5- Başvuruyu yaptığı sırada üçüncü sınıf öğrencisi olması,

6- Sağlık ve diğer yönlerden yatılı okula kabulüne sakınca bulunmaması.

Yukarıdaki koşulların tümüne uyan öğrenciler sınav kaydı için başvurabilirler.

Darüşşafaka eğitim kurumları sınavına girmek için hangi belgeler gereklidir?

1- Adayın okumakta olduğu İlköğretim Okulu Müdürlüğü'nden alınacak ve 3. sınıf öğrencisi olduğunu kanıtlayan imzalı ve mühürlü belge (Okul karnesi kabul edilmez),

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.),

6- Yatılı okula kabulüne engel olmadığına ilişkin Hükümet Doktorluğu veya Sağlık Ocağı'ndan alınacak rapor (Kazanan adaylar ayrıca sağlık kontrolünden geçirilir.),

7- Adayın (4) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı,

8- Başvuru formu.

Kayıt için istenen belgelerin dikkatle kontrol edildikten sonra Özel Darüşşafaka ilköğretim okuluna eksiksiz olarak ulaştırılması gerekir. Sınava başvuruları İstanbul dışından postayla İstanbul'da ise Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına yapılabilir.

Başka burs kaynakları var mıdır?

Belediyelerin yılın farklı dönemlerinde okula devam eden öğrencilere yönelik yardımları, İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, toplum merkezleri, aile danışma merkezleri gibi kurumlar aracılığıyla belirli yardımlar ve il/ilçenizdeki dernek, vakıf gibi sivil toplum örgütlerince verilen yardımlardan yararlanabilirsiniz. Bu kurumlar ve kuruluşlarca yapılan yardımlara ek olarak okulların, okul/aile birlikleri

Facebook'ta Paylaş

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Facebook Sayfamız

Giriş Yap

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün229
mod_vvisit_counterDün1264
mod_vvisit_counterBu Hafta3974
mod_vvisit_counterBu Ay33833
mod_vvisit_counterToplam16468459

Şu anda 40 ziyaretçi online.
Facebook Sayfamız

Niksar Hava Durumu

Niksar  

Facebook Sayfamız